ตรวจสอบศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ 2ชิงทุนแลกเปลี่ยนส่วนภูมิภาคสอบภาคเรียนที่ 2 เลือกเดินทาง 5 ประเทศ ได้แก่ อเมริกา นิวซีแลนด์ แคนาดา
ไอร์แลนด์ และอังกฤษ พร้อมทั้งชิงทุนสมทบเพิ่มเติมกว่า 200,000 บาท!!!

ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ครูเอิง English Korat จังหวัดนครราชสีมา
  สมัครสอบได้ที่ โทร 085-2055-298
  สอบถามวันสอบได้ที่ ครูเอิง English Korat

   
 • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
  สมัครสอบได้ที่ อาจารย์วิรัช พิมพา ห้องพักครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743

  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

   
 • โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
  สมัครสอบได้ที่ อาจารย์วิกรณ์ มากดี ห้องพักครูหมวดภาษาต่างประเทศ

  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

   
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูนลินีนาฎ ดวนใหญ่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  อาคารศรีนครินทร์ หรือ โทร 062-1983-031

  สอบวันที่ 20 มกราคม 2562

ติดตามศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติม 


ศูนย์สอบภาคเหนือ

 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูวราพร น้อยวงศ์ โทร 087-210-4747
  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

ติดตามศูนย์สอบภาคเหนือเพิ่มเติม


ศูนย์สอบภาคตะวันตก
ติดตามศูนย์สอบภาคตะวันตกเพิ่มเติม


ศูนย์สอบภาคตะวันออก

 • โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูสุนิสา บุดดีคำ ติดต่อ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925

  สอบ มกราคม 2562

ติดตามศูนย์สอบภาคตะวันออกเพิ่มเติม


ศูนย์สอบภาคใต้

 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูสุภา อุ่นเรือน โทร 081-990-8523 และคุณครูสุภาณี หมอเต๊ะ โทร 081-095-3931

  สอบวันที่ 6 มกราคม 2561

ติดตามศูนย์สอบภาคใต้เพิ่มเติม
 

ศูนย์สอบภาคกลาง

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  สมัครสอบได้ที่ อาจารย์สุธาสินี เวียงวิวัฒน์ ศูนย์วิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารสิรินธร 1
  จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2

   
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอ จังหวัดนนทบุรี (รับสมัครสอบเท่านั้น)
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูกาญจนา รักษ์กุลบุตร ห้องรับรองชั้น 1
  สอบที่ศูนย์สอบส่วนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (รับสมัครสอบเท่านั้น)
  สมัครสอบได้ที่ อาจารย์กัลยา บูรณะกิจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือ โทร 095-501-7356
  สอบที่ศูนย์สอบส่วนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 • โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รับสมัครสอบเท่านั้น)
  สมัครสอบได้ที่ คุณครูประภัสสร ผะแดนนอก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2
  หรือ โทร 089-459-2966

  สอบที่ศูนย์สอบส่วนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามศูนย์สอบภาคกลางเพิ่มเติม

 

ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบต่างจังหวัด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
 2. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
 3. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
 4. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนจะได้สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์ 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education