ศูนย์สอบภาคกลางศูนย์สอบ จังหวัด วันสอบ อาจารย์ผู้ประสานงาน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ศูนย์สอบกรุงเทพ
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • กรอกใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
  250 บาท ได้ที่ อ.กัลยา บูรณะกิจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ หรือ โทร 0955017356 
 • สอบที่ศูนย์สอบส่วนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จ.ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 • กรอกใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
  250 บาท ได้ที่ อ.สุธาสินี เวียงวิวัฒน์
  ศูนย์วิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารสิรินธร 1
 • อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการ
  สอบอีกครั้ง
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง  จ.นนทบุรี ศูนย์สอบกรุงเทพ
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
 • กรอกใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
  250 บาท ได้ที่ อ.กาญจนา รักษ์กุลบุตร ห้องรับรองชั้น 1 
 • สอบที่ศูนย์สอบส่วนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพ ศูนย์สอบกรุงเทพ
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 • กรอกใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
  250 บาท ได้ที่ คุณครูประภัสสร ผะแดนนอก กลุ่มสาระ
  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 หรือ
  โทร 089-459-2966 
 • สอบที่ศูนย์สอบส่วนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย