ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์สอบ

จังหวัด

วันสอบ

อาจารย์ผู้ประสานงาน

โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน

จ.ขอนแก่น จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ อาจารย์วิรัช พิมพา ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศอาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743
 • คุณครูจะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ

English Korat

จ.นครราชสีมา สอบถามจากเจ้าหน้าที่
 • สำหรับนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ English Korat (ครูเอิง) โทร 085-2055-298
 • English Korat จะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ
โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม จัดสอบ ภาคเรียนที่ 2
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคมและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ อาจารย์วิกรณ์ มากดี ติดต่อห้องพักครูหมวดภาษาต่างประเทศ
 • คุณครูจะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 20 มกราคม 2562
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ คุณครูนลินีนาฎ ดวนใหญ่ โทร 062-1983-031 หรือติดต่อที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคารศรีนครินทร์
 • สอบห้อง IDP เวลา 9.00 - 10.30 น.

 


ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบต่างจังหวัด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ให้กับอาจารย์ผู้ประสานงาน
 2. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
 3. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
 4. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนจะได้สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education