Year Program


สำหรับนักเรียนอายุ 15-18 ปี โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 1 ปีการศึกษา

Study and Tour Program


สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป อายุ 8 ปี ขึ้นไป โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

TOEFL ITP


การประเมิณผลภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรทั่วประเทศ

Study Abroad


ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาอิสระ (IECA) ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนด้านการศึกษาต่อทั่วโลก

 • ศูนย์สอบกรุงเทพ..

 • ศูนย์สอบภาคกลาง..

 • ศูนย์สอบภาคตะวันออก..

 • ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..

 • ศูนย์สอบภาคเหนือ..

 • ศูนย์สอบภาคใต้..

Learn more
 • รู้หรือไม่? White Christmas? มีที่มาอย่างไร

 • เรียนภาษาอังกฤษ ณ เมืองเคนต์ ประเทศอังกฤษ...

 • เตรียมพร้อมก่อนสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดี...

 • Summer camp ณ โรงเรียน Ecole Nouvelle De La Suisse Romande

 • เปิดตัวหลักสูตร NCUK ณ สถานฑูตประเทศอังกฤษ...

 • นักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีรุ่นที่ 3 เดินทางครบทุกคนแล้ว!...

Learn more
 • ประสบการณ์จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องเอ็ด..

 • หนูรู้จักคำว่าให้..

 • เราคิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิด..

 • กว่าจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน..

 • การมาแลกเปลี่ยนสำหรับมายด์มันคือ se..

 • ความประทับใจ โดยคุณนุจรี สภาพันธ์..

Learn more