ที่มาของโครงการ

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการศึกษามิได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้น การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของผู้เรียนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผ่านกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ การจัดค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน ณ ต่างประเทศเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความถนัดทางภาษา ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนและฝึกภาษาจากกิจกรรมต่างๆจากสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน เปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพของตนเองอันจะก่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศเมื่อเติบใหญ่ต่อไป

 • ลักษณะเวลาเรียน     เป็นการเรียนช่วงเช้าครึ่งวัน และทำกิจกรรมหรือทัศนศึกษาในช่วงบ่าย
 • ขนาดห้องเรียน         ห้องเรียนขนาดเล็ก ดูแลได้ทั่วถึง
 • ผู้สอน                        ได้คุณภาพมีประสบการณ์สอนให้กับนักเรียนต่างชาติมากมาย
 • หลักสูตร                   ได้มาตรฐานสากลภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในประเทศนั้นๆ
 • ที่พัก                          พำนักกับครอบครัวเจ้าของภาษา
   

Required Applicant Qualifications

 • Age of 8 to 18 years (exact age depending on the chosen host country)
 • No record of illness that may impede study abroad
   

ลักษณะของโครงการ

 • Standard คือ โปรแกรมราคาประหยัดที่จัดให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ

  ทางสถาบันจะช่วยประสานงานให้กับทางโรงเรียนที่ต้องการจัดโปรแกรมศึกษาและท่องเที่ยว ณ ต่างประเทศในช่วงปิดภาคการศึกษาให้กับนักเรียนของตน ทางสถาบันจะช่วยดำเนินการและประสานงานให้โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร จึงทำให้สามารถจัดโปรแกรมได้ในราคาประหยัด
   
 • Exclusive Program คือ โปรแกรมที่จัดให้กับบุคคลและนักเรียนผู้สนใจทั่วไป

  โดยค่าโครงการได้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว เช่น ตั๋วเครื่องบิน เสื้อโครงการ และกระเป๋าเดินทาง Carry on สำหรับนักเรียน ฯลฯ

 

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

 • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
 • เปิดโลกทัศน์ ฝึกให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิด วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนตน
 • ตระหนักรู้ในตนเอง ต้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น ฯลฯ

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ด้วยตนเองและนำมายื่นใบสมัครที่สถาบัน พร้อมส่งสำเนาหน้า Passport ที่ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน
 2. นำแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน) ไปชำระค่าลงทะเบียนในวันที่ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่าประเทศที่จะเดินทาง (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ กรณีเดินทางไม่เกิน 4 สัปดาห์) และส่งเอกสารมาทางสถาบันภายในเวลาที่กำหนด
 4. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทางภายในวันที่ทางสถาบันกำหนด