การสอบ TOEFL ITP

สถาบันเอ็ดยูดี EduDee ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษานานาชาติประจำเอเชียตะวันออกฉียงใต้ (The Institute of International Education’s Southeast Asia office: IIE/SEA) ให้เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการในการบริการจัดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสำหรับสถานศึกษา TOEFL ITP (Institutional Testing Program] แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรที่มีความสนใจในการประเมินผลภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในองค์กรทั่วประเทศ TOEFL ITP เป็นแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (Educational Testing Service : ETS) ซึ่งสามารถใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคคลได้เป็นอย่างดี

 

TOEFL ITP คืออะไร

เป็นการสอบประเมินผลความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยพัฒนาแบบทดสอบมาจากการสอบโทเฟิล (TOEFL) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกของศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (Educational Testing Service : ETS) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ซึ่งที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อย่างแพร่หลาย

ETS ได้นำข้อสอบ TOEFL paper-based test มาจัดรวบรวมและปรับปรุงใหม่เป็นแบบทดสอบในชื่อ TOEFL ITP ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ประเทศที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และผลคะแนนเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการโดยกว้างขวาง ข้อสอบ TOEFL ITP สามารถใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต้นจนถึงระดับสูงในเชิงวิชาการของผู้สอบว่า มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ใด ดังนั้น TOEFL ITP จึงเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

ทำไมจึงควรสอบ TOEFL ITP

  • TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL ประเภทหนึ่งซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์บริการการทดสอบเพื่อการศึกษา (ETS) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL

  • ค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL ITP ต่ำกว่าของ TOEFL iBT และ IELTS ถึง 4 เท่า

  • มีความสะดวกและยืดหยุ่นในการกำหนดวันและเวลาสอบตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบันการศึกษาและองค์กร โดยยังคงรักษามาตรฐานตามข้อกำหนดในการสอบ TOEFL ITP อย่างครบถ้วน

  • ผลการสอบเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั่วโลก 

 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ

TOEFL ITP เป็นแบบทดสอบ paper-based แบบปรนัย (Multiple Choice) มีด้วยกัน 2 ระดับคือ TOEFL ITP ระดับ 1 และ ระดับ 2
 

TOEFL ITP Level 1 – ระดับกลาง ถึง ระดับสูง ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง

ทักษะที่ทดสอบ

จำนวนข้อสอบ

เวลา (นาที)

ช่วงคะแนน

ความเข้าใจในการฟัง

50

35

31 - 68

การเขียนและโครงสร้างประโยค

40

25

31 - 68

ความเข้าใจในการอ่าน

50

55

31 - 67

รวม

140

115

310 - 677

 

TOEFL ITP Level 2 – ระดับต้น (ตอนบน) ถึง ระดับกลาง ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ทักษะที่ทดสอบ

จำนวนข้อสอบ

เวลา (นาที)

ช่วงคะแนน

ความเข้าในในการฟัง

30

22

20 - 50

การเขียนและโครงสร้างประโยค

25

17

20 - 50

ความเข้าใจในการอ่าน

40

31

20 - 50

รวม

95

70

200 - 500

 

 ผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR

แบบทดสอบ / แบบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR

CEFR Level

TOEIC

TOEFL ITP

TOEFL IBT

IELTS

CU-TEP

A1

0 - 110

0 - 310

0 - 8

0 - 1

n / p

A2

110 - 250

310 - 343

9 - 18

1 - 1.5

n / p

B1

255 - 400

347 - 393

19 - 29

2 - 2.5

n / p

 

397 - 433

30 - 40

3 - 3.5

n / p

B2

405 - 600

437 - 473

41 - 52

4

n / p

 

477 - 510

53 - 64

4.5 - 5

ประมาณ 60

C1

605 - 780

513 - 547

65 - 78

5.5 - 6

ประมาณ 75

 

550 - 587

79 - 95

6.5 - 7

ประมาณ 90

C2

785 - 990

590 - 677

96 - 120

7.5 - 9

ประมาณ 120

Top Score

Top Score

Top Score

Top Score

Top Score

677

677

120

9

120


ข้อมูลอ้างอิงจาก แนวปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฎิรูปการเรียนการสอบภาษาอังกฤษ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 

วัน เวลา การจัดสอบ 

สถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) สามารถดำเนินการจัดสอบ (Customized Service) ในวันและเวลาที่สะดวกให้แก่สถาบันการศึกษา/องค์กร โดยยืนยันวันและเวลาสอบล่วงหน้า 14 วันทำการก่อนวันสอบโดยมีจำนวนผู้เข้าสอบอย่างน้อย 20 คนขึ้นไป
 

 การเตรียมตัวในวันสอบ

  • ผู้สอบรายงานตัว ณ สถานที่สอบอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาสอบ

  • แสดงบัตรนักเรียน (เฉพาะในสถานศึกษา) บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ตัวจริงเท่านั้นเพื่ออนุญาตให้เข้าสอบ

  • นำเครื่องเขียน ดินสอดำ 2B และยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ 

  • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งสิ่งของอื่นๆ เข้าห้องสอบ

ประกาศคะแนนผลสอบ

ผู้สอบจะทราบผลสอบ 3-5 วันทำการหลังจากวันสอบ (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สถาบันการศึกษา/องค์กรสามารถรับผลสอบได้ที่สถาบันเอ็ดยูดี หรือเลือกใช้บริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้แก่สถาบันการศึกษา/องค์กรโดยตรง
 

คะแนนสอบ TOEFL ITP

คะแนนสอบ TOEFL ITP มีอายุการใช้คะแนนเป็นเวลา 2 ปีนับจากวันสอบ