ที่มาของโครงการ

สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิรท์ (EduDee) ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานในการดำเนินการสูงและมีการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดจาก Council on Standards for International Education Travel (CSIET) เพื่อดำเนินโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Student Exchange Program) ภายใต้กรอบความร่วมมือและนโยบายของ Bureau of Educational and Cultural Affairs ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมในต่างแดนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาในฐานะยุวทูตของประเทศไทย นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาการเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรม และผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์, แคนาดา, ไอร์แลนด์, และอังกฤษ ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

 

ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยโดยถือว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับเยาวชน เสริมสร้างบุคลิกภาพ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาด้านการเรียนให้แก่เยาวชน โครงการเกิดจากความร่วมมือขององค์กร EduDee ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง

โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของสถาบัน EduDee เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยทั่วประเทศ สมัครเพื่อสอบคัดเลือกโดยจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและเป็นนักเรียนเต็มเวลา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนในลักษณะของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนหรือทั้งหมด และนักเรียนจะเข้าเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษา

นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง ได้ฝึกและพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้น โดยเรียนรู้แนวความคิดและผ่านมุมมองที่แตกต่าง ร่วมกับครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการเลือกสรรมาเป็นอย่างดีตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะได้รับการดูแลและประสานงานจากองค์กรแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางของประเทศปลายทางอีกทางหนึ่ง
 

 • เป็นโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • กรณีทุนรัฐบาลต่างประเทศ โดยรัฐบาลของประเทศปลายทางจะให้สิทธิ์ในการรับทุนนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอรับทุนประเภทเดียวกันนี้ได้อีกในปีถัดไป
 • โอกาสศึกษา ณ ต่างประเทศระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 • ดำเนินการภายใต้การกำกับของรัฐบาลประเทศปลายทางและองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาของประเทศปลายทาง
 • เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการคัดเลือกจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) โรงเรียน เมือง/รัฐ ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน
 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ และได้ฝึกฝนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง (Academic English & General English)
 • ครอบครัวชาวท้องถิ่นหรือครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่สนใจเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
 • เมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถกลับเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยโดยปกติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการของไทย

 

มาตรฐานองค์กร ณ ต่างประเทศ

EduDee ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรแลกเปลี่ยน รวมถึงหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานและประสบการณ์สูงในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าร่วมโครงการ ใน 5 ประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

USA   ทางสถาบันได้ร่วมมือกับ 3 องค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ (Not for profit organization) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีมาตรฐานสูงสุดจากการรับรองโดย CSIET อันเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยร่วมกับรัฐบาลสหรัฐฯในการตรวจสอบและกำกับทำงานขององค์กรแลกเปลี่ยนทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีมาตรการในการดูแลเยาวชนให้ได้รับความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้องค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอมเริกาที่เป็นพันธมิตรกับทางสถาบันเอ็ดยูดียังได้รับการรับรองจากรัฐบาลอเมริกาในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของ Bureau of Educational and Cultural Affairs ไม่ว่าจะเป็น "Future Leader Exchanger" และ "Kennedy - Lugar Youth Exchange and Study (YES) Program"

New Zealand   ในส่วนขององค์กรแลกเปลี่ยนที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันเอ็ดยูดีในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเพียงองค์กรเดียวที่ดำเนินการและก่อตั้งขึ้นโดยชาวนิวซีแลนด์อย่างแท้จริง ได้รับการรับรองโดย The New Zealand Council for Intercultural Education อีกทั้งประธานองค์กรยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

UK/Canada   โครงการที่ประเทศอังกฤษและประเทศแคนาดาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (มาตรฐานสูงสุดของ CSIET) ประเทศแคนาดา ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ ฯลฯ

Ireland   ดำเนินการโดยทีมงานผู้ซึ่งบุกเบิกโครงการแลกเปลี่ยนให้กับเยาวชนไทยในประเทศไอร์แลนด์เป็นรายแรก และมีประสบการณ์ในการดำเนินงานมามากกว่า 15 ปี

 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

CSIET ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า โครงการทุนแลกเปลี่ยนฯนั้นช่วยทำให้นักเรียนในได้เรียนรู้ในเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีความเข้มแข็งทางจิตใจและเติมเต็มคุณธรรมให้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมนักเรียนเพื่อรับความท้าทายนี้ให้ได้

ครูผู้สอนที่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนจะพบว่านักเรียนแลกเปลี่ยนช่วยให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนได้อย่างน่าสนใจ เสริมมุมมองใหม่ๆ ให้นักเรียนท้องถิ่นได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ในส่วนของนักเรียนเองก็จะเติบโตยิ่งขึ้น ได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ นอกเหนือจากสิ่งเดิมๆที่ตนได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้

 • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
 • เปิดโลกทัศน์ ฝึกให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิด วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนตน
 • ตระหนักรู้ในตนเอง ค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

*CSIET Board of Directors, July 2011

 

คุณสมบัติของนักเรียน

 • อายุระหว่าง 15 - 18 ปี  วันเดินทาง
 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 - 5 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุด (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0 (F), 1 (D), มผ และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
 • สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
 • สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
 • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน
 • สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 • นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมโครงการได้และรับจำนวนจำกัด
 • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเทศอังกฤษต้องมีผลคะแนนรวม IELTS (Academic  Module) ไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยทุกทักษะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า Band 5.0

 

 ขั้นตอนการสมัคร

     สมัครที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์
 2. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าสมัครสอบ) ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเป็นเงิน 250 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาและต้องชำระค่าสมัครสอบภายในวันและเวลาที่สถาบันกำหนด ธนาคารจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว กลับมาทางสถาบันฯโดยตรง
 3. ทางโครงการจะแจ้งกำหนดการสอบรวมทั้งสถานที่สอบให้แก่นักเรียน ประมาณ 2-3 วันก่อนสอบอีกครั้ง กลับไปยังอีเมล์ที่นักเรียนได้กรอกในใบสมัครสอบ
 4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รวมทั้งนำเครื่องเขียนและนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนในวันสอบ

       
     สมัครที่ศูนย์สอบภูมิภาค / อาจารย์ผู้ประสานงาน

 1. ตรวจสอบศูนย์สอบต่างจังหวัด
 2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบต่างๆ โดย ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบให้กับอาจารย์ผู้ประสานงาน
 3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
 4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
 5. นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนจะได้สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนจะทราบผลสอบทันทีหลังการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อย
   

*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนฯ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

 

ค่าธรรมเนียมโครงการทุนแลกเปลี่ยนฯ

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการต้องสบทบเข้าทางองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาที่ต่างประเทศ การชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินบาท ยึดอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ราคาขาย (ธนบัตร) ที่ USD 1-2 ณ เวลา 8.30 น. ของวันที่ชำระเป็นเกณฑ์

ประเทศ ระยะเวลา/ออกเดินทาง สมทบ
USA (J) 10 เดือน / August USD 13,400
USA (F) 10 เดือน / August USD 22,900
NZ (A) 12 เดือน / July USD 15,400
NZ (B) 12 เดือน / July USD 16,000
Canada 10 เดือน / August USD 19,400
Ireland 10 เดือน / August USD 21,900
UK 10 เดือน / August สอบถามเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่

*หมายเหตุ ระยะเวลาประมาณการเท่านั้น
*ค่าโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้, ค่าโครงการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 สิ่งที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโครงการ

 • ค่าธรรมเนียมโครงการเพื่อเรียน 1 ปีการศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศปลายทาง
 • โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 • การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองก่อนการเดินทาง
 • นักเรียนจะได้รับคอร์สเรียนจาก OnDemand เพื่อเตรียมตัวทั้งก่อนและระหว่างการเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ
 • คู่มือนักเรียนและข้อมูลที่จำเป็นที่ควรทราบสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแลกเปลี่ยนฯ
 • ดำเนินการด้านวีซ่า การจองตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการประสานงานต่างๆ ให้นักเรียน
 • การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงในขณะเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศ
 • จัดหาเจ้าหน้าที่รับและส่งนักเรียนที่สนามบินเมื่อถึงต่างประเทศ
 • การประสานงานและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 • ประสานงานการลาพักการศึกษา และให้คำแนะนำเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • ประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและจบโครงการ
 • จัดปัจฉิมนิเทศให้กับผู้ปกครองเพื่อทราบข้อมูลต่างๆ ในการวางแผนด้านการศึกษา เมื่อนักเรียนเดินทางกลับมายังประเทศไทยภายหลังจบโครงการ (ระบบการเข้ามหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศ ทุนการศึกษาต่างๆ ฯลฯ)

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่รวมในค่าโครงการ

ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของนักเรียน เช่น ค่าสัมภาระ ค่าปรับสายการบิน ฯลฯ อย่างไรก็ดีทางโครงการของสงวนสิทธิ์ในการดูแลจัดหาเที่ยวบิน และดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดูแลนักเรียนทุกคนในการเดินทาง ผู้ปกครองตระหนักดีว่าราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้ปกครองไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในเวลาที่กำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการขอวีซ่า เช่น ค่าแปลเอกสารเพื่อใช้ประกอบ/ยื่นขอวีซ่า ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงค่าท่องเที่ยวที่จัดโดยองค์กรแลกเปลี่ยนและองค์กรด้านการศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนอาจเลือกเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ ค่าซิมโทรศัพท์มือถือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางไปกลับจากโรงเรียน ค่ากิจกรรมในโรงเรียน ค่าห้องแล็ป ค่าเอกสาร ค่าหนังสือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียนสอบ ค่าท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไปศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขอนามัยต่างๆ ค่าสมาชิกชมรม ค่ากิจกรรมยามว่าง และค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโครงการฯ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับผิดชอบชำระเอง

 

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

1 ปีการศึกษา หรือโดยประมาณ 10 เดือน เดินทางประมาณช่วงปลายกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียนในต่างประเทศ ยกเว้นประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมี 4 เทอมการศึกษา (โปรแกรม 12 เดือน) ซึ่งจะออกเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม

 

การเข้าเรียนในต่างประเทศ

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ จะถูกจัดให้เข้าเรียนร่วมห้องกับนักเรียนเจ้าของภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจจะเป็นเกรด/ชั้นใดก็ได้ ซึ่งโดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนักเรียนจำเป็นจะต้องลงเรียนวิชาหลักที่เป็นวิชาพื้นฐาน อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และพละศึกษา ทั้งนี้การเรียนในเกรด/ชั้นใดระหว่างเข้าร่วมโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการกลับเข้าเรียนในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงศึกษาฯ (ตามหลักและแนวปฎิบัติของการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน) นักเรียนจะได้พัฒนาทั้ง Academic  English และ General English

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยอนุญาตให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดระยะเวลาเรียนแต่อย่างไร โดยนักเรียนที่จบโครงการและเดินทางกลับมายังประเทศไทย สามารถกลับเข้าไปเรียนยังโรงเรียนต้นสังกัดที่ตนเคยศึกษาอยู่ได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น ผลการเรียนที่ได้ศึกษาในต่างประเทศจะได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยได้ โดยได้รับการโอนหน่วยการเรียนตามแผนการเรียนในประเทศ แต่ไม่ต้องนำหน่วยกิตที่โอนมาคิดระดับผลการเรียนเฉลี่ย โดยทางโรงเรียนในประเทศไทยยังอาจจัดสอบปลายภาคให้กับนักเรียนก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศได้

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 ก่อนการลงทะเบียน

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสอบได้ทาง website
 • ชำระค่าสมัครสอบ
 • หลังจากได้รับข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งกำหนดการสอบ
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
 • สอบวัดทัศนคติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • แจ้งผลสอบแก่ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 • จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้ข้อมูล
 • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

 

หลังการลงทะเบียน

 • ขั้นตอนของการเตรียมเอกสาร "Student Application"
 • ทำ VDO Presentation ของตนให้น่าสนใจเพื่อส่งไปต่างประเทศ
 • ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ
 • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ อย่างสม่ำเสมอ ประสานงานกับทางโรงเรียนในเรื่องเอกสารต่างๆ
 • รอทางองค์กรแลกเปลี่ยนแจ้งกลับเมื่อได้ครอบครัวอุปถัมภ์
 • รอเอกสารเพื่อสมัครขอวีซ่า
 • เข้าค่ายเตรียมความพร้อม
 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง
 • เดินทางไปต่างประเทศ
 • กลับมาเป็นศิษย์เก่า ปัจฉิมนิเทศ
 • แนะนำเรื่องแผนการศึกษา

 

ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ

 • เป็นที่ทราบกันดีว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อ้างอิงจากข้อมูลที่ทางธนาคารกสิกรไทยได้ตีพิมพ์ใน “K-Expert Bulletin” ฉบับที่ 16 เห็นได้ว่าการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ นอกจากค่าเล่าเรียนที่สูงแล้ว ยังมีค่าครองชีพอื่นๆอีก รวมแล้วต่อปีนักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณการที่ปีละ 1,000,000 – 1,500,000 บาททีเดียว

การเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลหรือทุนบางส่วนจากองค์กรแลกเปลี่ยนหรือองค์กรการศึกษา เพื่องดเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดที่ต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยจะทำให้นักเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยยังรับรองการเทียบชั้นเทียบวุฒิการศึกษา ทำให้นักเรียนไม่มีความจำเป็นต้องเรียนซ้ำชั้นเมื่อกลับมายังประทศไทย อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิ์นี้จะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น