ศูนย์สอบภาคกลางศูนย์สอบ จังหวัด วันสอบ อาจารย์ผู้ประสานงาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์

4 สิงหาคม 2561

  • สำหรับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ มัชฌิมและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
  • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท
  • ติดต่ออาจารย์นภสวรรณ  การสมพิศ โทร 0866786390