ศูนย์สอบภาคกลางศูนย์สอบ จังหวัด วันสอบ อาจารย์ผู้ประสานงาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

สอบถามจากคุณครู

  • สำหรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
  • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท
  • ติดต่ออาจารย์สุธาสินี เวียงวิวัฒน์ ติดต่อห้อง หมวดภาษาต่างประเทศ ชั้น 4