ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์สอบ

จังหวัด

วันสอบ

อาจารย์ผู้ประสานงาน

โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน

จ.ขอนแก่น 24 พฤศจิกายน 2561
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ อาจารย์วิรัช พิมพา ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศอาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743
 • คุณครูจะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ

English Korat

จ.นครราชสีมา สอบถามจากเจ้าหน้าที่
 • สำหรับนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ English Korat (ครูเอิง) โทร 085-2055-298
 • English Korat จะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ
โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูลและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ อาจารย์แก้วตา ชาวไทย ติดต่อ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • คุณครูจะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาฬสิทธุ์พิทยาสรรพ์และนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ อาจารย์สุภาพร สีสังข์ ติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • คุณครูจะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ คุณครูจินต์ภาณี กองจินดา ติดต่อ ห้องพักครู หรือ
  โทร 087-953-6429
 • คุณครูจะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ
โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม 24 พฤศจิกายน 2561
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคมและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ อาจารย์วิกรณ์ มากดี ติดต่อห้องพักครูหมวดภาษาต่างประเทศ
 • คุณครูจะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร ภาคเรียนที่ 2
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ
 • กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ที่ อาจารย์เสกสิทธิ์ ปาละสิทธิ์ ติดต่อห้องแนะแนว
 • คุณครูจะเป็นผู้แจ้งสถานที่ในการจัดสอบ

 


ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบต่างจังหวัด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ให้กับอาจารย์ผู้ประสานงาน
 2. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
 3. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
 4. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนจะได้สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่ม

Phone symbol of an auricular inside a circle free icon   02-0048828, 0863859444

Line free icon   @edudeethailand

Email free icon   info@edudee.co.th

Internet free icon   http://www.edudee.co.th

Facebook free icon   www.facebook.co.th/edudee.th

Instagram free icon   edudee_education