02-004-8828

ที่มาของโครงการ

สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิรท์ (EduDee) ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานในการดำเนินการสูงและมีการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดจาก Council on Standards for International Education Travel (CSIET) เพื่อดำเนินโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Student Exchange Program) ภายใต้กรอบความร่วมมือและนโยบายของ Bureau of Educational and Cultural Affairs ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมในต่างแดนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาในฐานะยุวทูตของประเทศไทย นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาการเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรม และผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์, แคนาดา, ไอร์แลนด์, และอังกฤษ ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยโดยถือว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับเยาวชน เสริมสร้างบุคลิกภาพ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาด้านการเรียนให้แก่เยาวชน โครงการเกิดจากความร่วมมือขององค์กร EduDee ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง

โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของสถาบัน EduDee เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยทั่วประเทศ สมัครเพื่อสอบคัดเลือกโดยจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและเป็นนักเรียนเต็มเวลา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนในลักษณะของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนหรือทั้งหมด และนักเรียนจะเข้าเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษา

นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง ได้ฝึกและพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้น โดยเรียนรู้แนวความคิดและผ่านมุมมองที่แตกต่าง ร่วมกับครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการเลือกสรรมาเป็นอย่างดีตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะได้รับการดูแลและประสานงานจากองค์กรแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางของประเทศปลายทางอีกทางหนึ่ง
 
 

 • เป็นโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • กรณีทุนรัฐบาลต่างประเทศ โดยรัฐบาลของประเทศปลายทางจะให้สิทธิ์ในการรับทุนนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอรับทุนประเภทเดียวกันนี้ได้อีกในปีถัดไป
 • โอกาสศึกษา ณ ต่างประเทศระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 • ดำเนินการภายใต้การกำกับของรัฐบาลประเทศปลายทางและองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาของประเทศปลายทาง
 •  เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการคัดเลือกจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) โรงเรียน เมือง/รัฐ ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน
 •  ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ และได้ฝึกฝนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง (Academic English & General English)
 •  ครอบครัวชาวท้องถิ่นหรือครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่สนใจเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
 •  เมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถกลับเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยโดยปกติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการของไทย
  

 

มาตรฐานองค์กร ณ ต่างประเทศ

EduDee ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรแลกเปลี่ยน รวมถึงหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานและประสบการณ์สูงในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าร่วมโครงการ ใน 5 ประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

USA   ทางสถาบันได้ร่วมมือกับ 3 องค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ (Not for profit organization) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีมาตรฐานสูงสุดจากการรับรองโดย CSIET อันเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยร่วมกับรัฐบาลสหรัฐฯในการตรวจสอบและกำกับทำงานขององค์กรแลกเปลี่ยนทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีมาตรการในการดูแลเยาวชนให้ได้รับความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้องค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอมเริกาที่เป็นพันธมิตรกับทางสถาบันเอ็ดยูดียังได้รับการรับรองจากรัฐบาลอเมริกาในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของ Bureau of Educational and Cultural Affairs ไม่ว่าจะเป็น "Future Leader Exchanger" และ "Kennedy - Lugar Youth Exchange and Study (YES) Program"

New Zealand   ในส่วนขององค์กรแลกเปลี่ยนที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันเอ็ดยูดีในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเพียงองค์กรเดียวที่ดำเนินการและก่อตั้งขึ้นโดยชาวนิวซีแลนด์อย่างแท้จริง ได้รับการรับรองโดย The New Zealand Council for Intercultural Education อีกทั้งประธานองค์กรยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

UK/Canada   โครงการที่ประเทศอังกฤษและประเทศแคนาดาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (มาตรฐานสูงสุดของ CSIET) ประเทศแคนาดา ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ ฯลฯ

Ireland   ดำเนินการโดยทีมงานผู้ซึ่งบุกเบิกโครงการแลกเปลี่ยนให้กับเยาวชนไทยในประเทศไอร์แลนด์เป็นรายแรก และมีประสบการณ์ในการดำเนินงานมามากกว่า 15 ปี

 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

CSIET ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า โครงการทุนแลกเปลี่ยนฯนั้นช่วยทำให้นักเรียนในได้เรียนรู้ในเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีความเข้มแข็งทางจิตใจและเติมเต็มคุณธรรมให้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมนักเรียนเพื่อรับความท้าทายนี้ให้ได้

ครูผู้สอนที่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนจะพบว่านักเรียนแลกเปลี่ยนช่วยให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนได้อย่างน่าสนใจ เสริมมุมมองใหม่ๆ ให้นักเรียนท้องถิ่นได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ในส่วนของนักเรียนเองก็จะเติบโตยิ่งขึ้น ได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ นอกเหนือจากสิ่งเดิมๆที่ตนได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้

 • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
 • เปิดโลกทัศน์ ฝึกให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิด วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนตน
 • ตระหนักรู้ในตนเอง ค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

*CSIET Board of Directors, July 2011

 

คุณสมบัติของนักเรียน

 • อายุระหว่าง 15 - 18 ปี ณ วันเดินทางกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 - 5 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุด (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0 (F), 1 (D), ร, มผ และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
 • สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
 • สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
 • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน
 • สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 • นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมโครงการได้และรับจำนวนจำกัด
 • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเทศอังกฤษต้องมีผลคะแนนรวม IELTS (Academic  Module) ไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยทุกทักษะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า Band 5.0

   

ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบกรุงเทพฯ

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ หรือ สมัครสอบผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน

2.นักเรียนสามารถ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  

ผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาภายในวันและเวลาที่สถาบันกำหนด ธนาคารจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้วกลับมายังสถาบันโดยตรง  

โมบายแบงค์กิ้ง หากชำระผ่านช่องทางโมบายแบงค์กิ้งสามารถโอนค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮอไรซัน เอกมัย  บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท เลขบัญชี 005-7-06805-8 (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงิน)

 3.เอ็ดยูดีจะแจ้งกำหนดการสอบรวมทั้งสถานที่สอบให้แก่นักเรียน ประมาณ 2-3 วัน ก่อนสอบอีกครั้ง กลับไปยังอีเมล์ที่นักเรียนได้กรอกในใบสมัคร

4.นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รวมทั้งนำเครื่องเขียนและนำบัตรประชาชนหรือ บัตรนักเรียน มาเพื่อแสดงตนในวันสอบ

ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการต้องสบทบเข้าทางองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาที่ต่างประเทศ การชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินบาท ยึดอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ราคาขาย (ธนบัตร) ที่ USD 1-2 ณ เวลา 8.30 น. ของวันที่ชำระเป็นเกณฑ์

ประเทศ ระยะเวลา/ออกเดินทาง สมทบ
USA (J) 10 เดือน / August USD 13,400
USA (F) 10 เดือน / August USD 22,900
NZ (A) 12 เดือน / July USD 15,400
NZ (B) 12 เดือน / July USD 16,000
Canada 10 เดือน / August USD 19,400
Ireland 10 เดือน / August USD 21,900
UK 10 เดือน / August สอบถามเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่


*หมายเหตุ
1. ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการนั้น เป็นระยะเวลาโดยประมาณการเท่านั้น

                 2. ค่าโครงการข้างต้นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2019 ทั้งนี้ค่าโครงการในแต่ละปีการศึกษาจะแตกต่างกันและค่าโครงการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่รวมในค่าโครงการ

ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของนักเรียน เช่น ค่าสัมภาระ ค่าปรับสายการบิน ฯลฯ อย่างไรก็ดีทางโครงการของสงวนสิทธิ์ในการดูแลจัดหาเที่ยวบิน และดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดูแลนักเรียนทุกคนในการเดินทาง ผู้ปกครองตระหนักดีว่าราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้ปกครองไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในเวลาที่กำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการขอวีซ่า เช่น ค่าแปลเอกสารเพื่อใช้ประกอบ/ยื่นขอวีซ่า ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงค่าท่องเที่ยวที่จัดโดยองค์กรแลกเปลี่ยนและองค์กรด้านการศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนอาจเลือกเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ ค่าซิมโทรศัพท์มือถือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางไปกลับจากโรงเรียน ค่ากิจกรรมในโรงเรียน ค่าห้องแล็ป ค่าเอกสาร ค่าหนังสือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียนสอบ ค่าท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไปศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขอนามัยต่างๆ ค่าสมาชิกชมรม ค่ากิจกรรมยามว่าง และค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโครงการฯ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับผิดชอบชำระเอง

 

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

1 ปีการศึกษา หรือโดยประมาณ 10 เดือน เดินทางประมาณช่วงปลายกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียนในต่างประเทศ ยกเว้นประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมี 4 เทอมการศึกษา (โปรแกรม 12 เดือน) ซึ่งจะออกเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม

 

การเข้าเรียนในต่างประเทศ

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ จะถูกจัดให้เข้าเรียนร่วมห้องกับนักเรียนเจ้าของภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจจะเป็นเกรด/ชั้นใดก็ได้ ซึ่งโดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนักเรียนจำเป็นจะต้องลงเรียนวิชาหลักที่เป็นวิชาพื้นฐาน อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และพละศึกษา ทั้งนี้การเรียนในเกรด/ชั้นใดระหว่างเข้าร่วมโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการกลับเข้าเรียนในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงศึกษาฯ (ตามหลักและแนวปฎิบัติของการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน) นักเรียนจะได้พัฒนาทั้ง Academic  English และ General English

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยอนุญาตให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดระยะเวลาเรียนแต่อย่างไร โดยนักเรียนที่จบโครงการและเดินทางกลับมายังประเทศไทย สามารถกลับเข้าไปเรียนยังโรงเรียนต้นสังกัดที่ตนเคยศึกษาอยู่ได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น ผลการเรียนที่ได้ศึกษาในต่างประเทศจะได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยได้ โดยได้รับการโอนหน่วยการเรียนตามแผนการเรียนในประเทศ แต่ไม่ต้องนำหน่วยกิตที่โอนมาคิดระดับผลการเรียนเฉลี่ย โดยทางโรงเรียนในประเทศไทยยังอาจจัดสอบปลายภาคให้กับนักเรียนก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศได้

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ก่อนการลงทะเบียน

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสอบได้ทาง website
 • ชำระค่าสมัครสอบ
 • หลังจากได้รับข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งกำหนดการสอบ
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
 • สอบวัดทัศนคติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • แจ้งผลสอบแก่ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 • จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้ข้อมูล
 • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

หลังการลงทะเบียน

 • ขั้นตอนของการเตรียมเอกสาร "Student Application"
 • ทำ VDO Presentation ของตนให้น่าสนใจเพื่อส่งไปต่างประเทศ
 • ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ
 • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ อย่างสม่ำเสมอ ประสานงานกับทางโรงเรียนในเรื่องเอกสารต่างๆ
 • รอทางองค์กรแลกเปลี่ยนแจ้งกลับเมื่อได้ครอบครัวอุปถัมภ์
 • รอเอกสารเพื่อสมัครขอวีซ่า
 • เข้าค่ายเตรียมความพร้อม
 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง
 • เดินทางไปต่างประเทศ
 • กลับมาเป็นศิษย์เก่า ปัจฉิมนิเทศ
 • แนะนำเรื่องแผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อ้างอิงจากข้อมูลที่ทางธนาคารกสิกรไทยได้ตีพิมพ์ใน “K-Expert Bulletin” ฉบับที่ 16 เห็นได้ว่าการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ นอกจากค่าเล่าเรียนที่สูงแล้ว ยังมีค่าครองชีพอื่นๆอีก รวมแล้วต่อปีนักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณการที่ปีละ 1,000,000 – 1,500,000 บาททีเดียว

การเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลหรือทุนบางส่วนจากองค์กรแลกเปลี่ยนหรือองค์กรการศึกษา เพื่องดเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดที่ต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยจะทำให้นักเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยยังรับรองการเทียบชั้นเทียบวุฒิการศึกษา ทำให้นักเรียนไม่มีความจำเป็นต้องเรียนซ้ำชั้นเมื่อกลับมายังประทศไทย อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิ์นี้จะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ข้อมูลประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอาณาเขตพื้นที่กว้างขวาง มีสภาพภูมิประเทศ วัฒนธรรม ชนพื้นเมือง ความนิยมในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่าง มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ด้วยความ
หลากหลายนี้เองทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง ที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆทั่วโลกต้องการไปสัมผัสและใช้ชีวิต

ประสบการณ์ที่น่าค้นหาแห่งความเป็นอเมริกันชน
ประเทศอเมริกันเป็นชาติที่มีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ โอกาสที่เปิดกว้างซึ่งจะเป็นช่วงเวลาอันดี ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับรู้ ค้นหาตัวตน และ
เปิดประสบการณ์ตัวเองอย่างมั่นใจ สัมผัสวิถีการใช้ชีวิตที่แท้จริงของคนอเมริกันด้วยการอาศัย กลมกลืนและใช้ชีวิตร่วมไปกับพวกเขา เปิดโลกทัศน์และคิดไปอย่างอเมริกันชน โอกาสที่มิใช่คนทุกคนจะได้สัมผัส

ประเทศนิวซีแลนด์

หนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีภูมิทัศน์สวยงามที่สุด คุณจะได้สนุกกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบันจี้จัมพ์ ล่องแก่ง ชีวิตที่เต็มไปด้วยการผจญภัยในดินแดนแห่งเมฆขาวยาวสุดสายตาแห่งนี้

สนุกกับการต้อนรับของชาวกีวี
ชาวนิวซีแลนด์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชาวกีวี มีอัธยาศัยดีและรักการผจญภัย พวกเขาชอบเล่นกีฬากลางแจ้ง ถ้าโชคดี คุณอาจได้ไปดูทีม ‘All Blacks’ แข่งที่สนามรักบี้ก็เป็นได้ คุณอาจจะได้พักอาศัยอยู่ใกล้เมืองหลวง เช่น เวลลิงตัน หรือได้ไปอยู่แถบ Southern Alps ในเมืองที่มีวิวสวยงามอย่างไครสท์เชิร์ชหรืออ็อคแลนด์ เมืองแห่งการแล่นเรือใบ

ประเทศอังกฤษ

ทัศนียภาพอันงดงาม ทั้งยังโดดเด่นไปด้วยแฟชั่น ดนตรี และฟุตบอล อีกทั้งระบบการศึกษาที่มีมายาวนาน ทำให้ประเทศอังกฤษได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในโลก

เรียนอังกฤษ “แบบอังกฤษ”
ชาวอังกฤษขึ้นชื่อว่ามีความสุภาพและมีอารมณ์ขัน อย่าแปลกใจที่จะมีคนแปลกหน้าทักคุณตามท้องถนนด้วยความสนิทสนมเพราะถือเป็นเรื่องปกติในประเทศอังกฤษ ทั้งยังได้ฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษแบบต้นฉบับที่มีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปีแห่งกิจกรรม! กีฬาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของชาวอังกฤษและไม่ต้องสงสัยเลยว่าฟุตบอลคือกีฬาประจำชาติสุดฮิต

ประเทศแคนาดา

แนวตึกสูงระฟ้า เมืองประวัติศาสตร์ ทะเลสาบนับล้านแห่ง ที่สึุดของธรรมชาติที่ชวนหลงใหล
และอื่นๆอีกมากมาย แคนาดา...มากกว่าที่คุณคิด!

วิถีชีวิตดีๆ แบบแคนาเดียน
ในแคนาดามีทั้งเมืองใหญ่ มีศิลปะ กีฬา แฟชั่น ขณะเดียวกันก็มีธรรมชาติและป่าไม้ที่สมบูรณ์ ครอบครัวอุปถัมภ์และเพื่อนชาวแคนาดาจะช่วยให้คุณรู้สึกคุ้นเคย
อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านของคุณเอง คุณอาจได้ลองเล่นไอซ์ฮอกกี้ ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติ หรือมีส่วนร่วมในเทศกาลเฉลิมฉลองในท้องถิ่น เช่น เทศกาลน้ำเชื่อมเมเปิ้ล (Maple Syrup Festival) การประกวดแข่งขันของช่างไม้ อาจได้ไปเยือนโตรอนโตและแวนคูเวอร์ หรือลองเล่นสกีที่สกรีสอร์ทีชื่อดังอย่าง Whistler แคนาดามีหลายสิ่งให้คุณเลือกลอง

ประเทศไอร์แลนด์

ไอร์แลนด์เป็นชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ประเทศหนึ่งของยุโรป นักเรียนจะมีโอกาสได้ซึมซับกับจิตใจแห่งความเป็นไอริช เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปกับผู้คนท้องถิ่นในหลากหลายแง่มุม ทั้งด้านวัฒนธรรมแห่งเกลิค ดนตรีแบบไอริช สัมผัสและสนุกกับความเจริญของเมือง รวมทั้งเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของคนท้องถิ่น

ชีวิตในเขตเมืองของไอร์แลนด์
เขตเมืองของประเทศไอร์แลนด์แต่ละแห่งจะมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองดูบลิน (Dublin) ซึ่งมีร้านอาหาร ร้านค้า และแหล่งแฟชั่นที่หลากหลายมากแนวหลายสไตล์ หรือที่เมืองกาวเวย์ (Galway) ที่มีงานเทศกาลพื้นถิ่นและอาหารหลากรสให้เลือกชิม เมืองใหญ่ๆของไอร์แลนด์มีชีวิตชีวาและมีความเป็นสากล รวมทั้งยังคงความเป็นกันเองมีน้ำจิตน้ำใจของคนท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งต่างจากเมืองใหญ่แห่งอื่นๆในโลก

 

ข้อมูลระบบการศึกษา

สหรัฐอเมริกา

มัธยมศึกษาตอนปลาย : 4 ปี ตามลำดับดังนี้

 • Freshman (เกรด 9)
 • Sophomore (เกรด 10)
 • Junior(เกรด 11)
 • Senior (เกรด 12)

ระดับชั้นที่เข้าเรียน :  เข้าเรียนเกรด 10, 11 หรือ 12  สำหรับเกรด 12 จะพิจารณาตามความเหมาะสม

บรรยากาศในโรงเรียน : นักเรียนจะเรียกครูชาวอเมริกันด้วยคำนำหน้า เช่น Mr. Ms.หรือ Mrs. ครูพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนใจที่จะทำความรู้จักกับนักเรียน

ภาคเรียน : โรงเรียนส่วนใหญ่จะมี 2 ภาคเรียน ยกเว้นโรงเรียนบางแห่งอาจจะมี 3 ภาคเรียน

ชั่วโมงเรียน : โดยทั่วไปจะเข้าเรียนตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเรียน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วิชาเรียน : เรียน 5 - 7 วิชาในแต่ละภาคเรียน มีตั้งแต่วิชาพื้นฐาน เช่น ภาคอังกฤษ ประวัติศาสตร์อเมริกัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ไปจนถึงวิชาเลือก เช่น จิตวิทยา
การละคร ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ นักเรียนสามารถขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดตารางเรียน

นิวซีแลนด์

มัธยมศึกษาตอนปลาย : 5 ปี ตามระบบการศึกษาคือ Year 9 - 13

ระดับชั้นที่เข้าเรียน :  เข้าเรียน Year 11 – Year 13

บรรยากาศในโรงเรียน : นักเรียนจะเรียกครูด้วยคำขึ้นต้นว่า Mr. Ms.หรือ Mrs. และตามด้วยนามสกุล โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มีกฎให้นักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียน

ภาคเรียน : แบ่งภาคการเรียนออกเป็น 4 ภาคเรียน เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

ชั่วโมงเรียน : โดยทั่วไปจะเข้าเรียนตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 15.00 น.

วิชาเรียน : วิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาเลือกส่วนใหญ่จะมีวิชาดังนี้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ การถ่ายภาพ ดนตรี ภาษา ธุรกิจ และกิจกรรมหรือชมรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมหลังเลิกเรียน เช่น การละคร โต้วาที ดนตรี และ
กีฬาประเภทต่างๆ

อังกฤษ

มัธยมศึกษาตอนปลาย : ระบบการเรียน 12 ปี ในช่วง 2 ปีสุดท้ายจะเป็นการเรียนในระบบ Sixth Form หรือวิทยาลัย

ระดับชั้นที่เข้าเรียน :  เข้าเรียน Year 12 ในระดับ Foundation Year หรือ AS (ปีแรกของการเรียนหลักสูตร A-Level) และมีการสอบอย่างเป็นทางการ โดยส่วนใหญ่จะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐ บางคนจะได้เรียนในวิทยาลัยและนักเรียนที่ไปสก๊อตแลนด์จะเข้าเรียนในระดับ “Lowers and Highers” A-Level

บรรยากาศในโรงเรียน : โดยทั่วไปครูชาวอังกฤษจะให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน ปกตินักเรียนจะเรียกครูว่า Sir หรือ Miss

ภาคเรียน : แบ่งภาคเรียนออกเป็น 3 ภาคเรียน ซึ่งเริ่มในเดือนกันยายน มกราคม และหลังวันอีสเตอร์ นักเรียนจะเรียนถึงกลางเดือนมิถุนายน

ชั่วโมงเรียน : โดยทั่วไปจะเข้าเรียนตั้งแต่ 08.45 น. ถึง15.30 น. ผสมระหว่างชั่วโมงเรียนและการเรียนอิสระเองที่ห้องสมุด ห้องแล็ป หรือห้องรวม

วิชาเรียน : นักเรียนสามารถเลือกเรียน 3 - 5 วิชา ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน

แคนาดา

มัธยมศึกษาตอนปลาย : สำหรับนักเรียนอายุ 12 - 17 ปี แบ่งเป็น  

 • Junior High (เกรด 7 - 8)
 • Senior High (เกรด 9 - 12)

ระดับชั้นที่เข้าเรียน :  

 • เข้าเรียนเกรด 10, 11 หรือ 12
 • สำหรับเกรด 12 จะพิจารณาตามความเหมาะสม

บรรยากาศในโรงเรียน : กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้กำหนดหลักสูตรการเรียนและอนุมัติตำราเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการสอนเอง

ภาคเรียน : การเรียนเต็มปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน - มิถุนายน

ชั่วโมงเรียน : มีการเรียนการสอนอย่างน้อย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วิชาเรียน : วิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษาและ จริยศาสตร์ และมีวิชาเลือกดังนี้ ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ ดนตรี การเป็นผู้นำ การแสดง มัลติมีเดีย และเต้นรำ

ไอร์แลนด์


มัธยมศึกษาตอนปลาย : 

 • ปี 4 หรือ Transition Year เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต ควบคู่กับวิชาพื้นฐาน 
 • ปี 5 - 6 หรือ Leaving Certificate ซึ่งจะได้รับวุฒิบัตรมัธยมปลาย

ระดับชั้นที่เข้าเรียน :  จะเข้าเรียนในปี Transition Year หรือ ปีที่ 5 ในปีการศึกษาหนึ่งจะมีสามภาคเรียนโดยจะเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายน

บรรยากาศในโรงเรียน : โรงเรียนส่วนมากล้วนเป็นโรงเรียนในสังกัดนิกายคาธอลิค ซึ่งนักเรียนอาจได้ร่วมพิธีมิสซาและครูใหญ่อาจเป็นแม่ชีหรือบาทหลวง มีทั้งโรงเรียนหญิง โรงเรียนชาย และโรงเรียนสหศึกษา

ภาคเรียน : ใน 1 ปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียนโดยจะเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายน มกราคม และหลังวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์

ชั่วโมงเรียน : โดยทั่วไปจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 15.00 น.

วิชาเรียน : โดยทั่วไปนักเรียนจะเรียนวิชาพื้นฐาน ดังนี้ 

 • ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไอริช
 • วรรณกรรมไอริช TOEIC/TOEFL Preparation (Grammar & Vocabulary)

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครสอบออนไลน์

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree