02-004-8828

ที่มาของโครงการ

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการศึกษามิได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้น การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของผู้เรียนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผ่านกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ การจัดค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน ณ ต่างประเทศเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความถนัดทางภาษา ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนและฝึกภาษาจากกิจกรรมต่างๆจากสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน เปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพของตนเองอันจะก่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศเมื่อเติบใหญ่ต่อไป


- ลักษณะเวลาเรียน      เป็นการเรียนช่วงเช้าครึ่งวัน และทำกิจกรรมหรือทัศนศึกษาในช่วงบ่าย
- ขนาดห้องเรียน         ห้องเรียนขนาดเล็ก ดูแลได้ทั่วถึง
- ผู้สอน                      ได้คุณภาพมีประสบการณ์สอนให้กับนักเรียนต่างชาติมากมาย
- หลักสูตร                  ได้มาตรฐานสากลภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในประเทศนั้นๆ
- ที่พัก                       พำนักกับครอบครัวเจ้าของภาษา

ลักษณะของโครงการ

 • Standard คือ โปรแกรมราคาประหยัดที่จัดให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ 

           ทางสถาบันจะช่วยประสานงานให้กับทางโรงเรียนที่ต้องการจัดโปรแกรมศึกษาและท่องเที่ยว ณ ต่างประเทศในช่วงปิดภาคการศึกษาให้กับนักเรียนของตน ทางสถาบันจะช่วยดำเนินการและประสานงานให้โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร จึงทำให้สามารถจัดโปรแกรมได้ในราคาประหยัด
 • Exclusive Program คือ โปรแกรมที่จัดให้กับบุคคลและนักเรียนผู้สนใจทั่วไป     

           โดยค่าโครงการได้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว เช่น ตั๋วเครื่องบิน เสื้อโครงการ และกระเป๋าเดินทาง Carry on สำหรับนักเรียน ฯลฯ

ประโยชน์ของโครงการ

 • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
 • เปิดโลกทัศน์ ฝึกให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิด วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนตน
 • ตระหนักรู้ในตนเอง ต้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น ฯลฯ

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ด้วยตนเองและนำมายื่นใบสมัครที่สถาบัน พร้อมส่งสำเนาหน้า Passport ที่ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน
 2. นำแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน) ไปชำระค่าลงทะเบียนในวันที่ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่าประเทศที่จะเดินทาง (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ กรณีเดินทางไม่เกิน 4 สัปดาห์) และส่งเอกสารมาทางสถาบันภายในเวลาที่กำหนด
 4. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทางภายในวันที่ทางสถาบันกำหนด

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree