คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-26 ปี
 • มีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 2 ประสบการณ์ รวมกันได้ไม่ต่ำกว่า 400 ชั่วโมง
 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีใบขับขี่รถยนต์ในไทย
 • ผ่านการวัดระดับภาษาจากเจ้าหน้าเอ็ดยูดี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม (ตรวจหลังจากแมชต์)
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

ผู้สมัครโครงการออแพร์ต้องเข้าร่วมโครงการที่สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 12 เดือนได้ (สามารถอยู่ต่อสูงสุดได้สองปี)

 • สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรม Au Pair Pro ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 • วุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พัฒนาการเด็ก หรือด้านสาธารณสุข
 • ต้องมีประสบการณ์การดูแลเด็กเต็มเวลา เป็นพี่เลี้ยง ครูอนุบาล ครูในโรงเรียน พยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

** Au Pair Pro จะได้รับรายได้ 265 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์และได้รับทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐจากครอบครัวอุปถัมภ์

Please follow and like us: