คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

  • เพศหญิง อายุระหว่าง 20-26 ปี 3 เดือน
  • จบคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาล หากผู้สมัครไม่ได้จบด้านนี้ ต้องมีประสบการณ์ทำงานกับเด็กมาอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 2 ประสบการณ์ รวมทั้งสองประสบการณ์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 400 ชั่วโมง
  • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีใบขับขี่รถยนต์ในไทย
  • ผ่านการวัดระดับภาษาจากเจ้าหน้าเอ็ดยูดี
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม (ตรวจหลังจากแมชต์)
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
Please follow and like us: