ผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR-ITP

แบบทดสอบ / แบบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR

Please follow and like us: