ค่าธรรมเนียมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

การส่งเยาวชนไปศึกษาและพำนักในต่างประเทศ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000-40,000 เหรียญสหรัฐต่อคน (อ้างอิงโดยใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์) แต่เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความอนุเคราะห์บางส่วนเรื่องอาหารและที่พักจากครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจรับนักเรียนแลกเปลี่ยนไว้ในครอบครัว รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนและชุมชนของประเทศนั้นๆในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด แต่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าธรรมเนียมโครงการ (Program fee) ที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการต้องสบทบเข้าทางองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาที่ต่างประเทศ การชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินบาท ยึดอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ราคาขาย(ธนบัตร) ที่ USD 1-2 ณ เวลา 8.30 น. ของวันที่ชำระเป็นเกณฑ์

ประเทศระยะเวลา/
ออกเดินทาง
สมทบ
สหรัฐอเมริกา (J)10 เดือน / สิงหาคม USD 13,900
สหรัฐอเมริกา (J)
โรงเรียนที่มี MOU
10 เดือน / สิงหาคมUSD 13,200
สหรัฐอเมริกา (F)10 เดือน/ สิงหาคมUSD 23,400
นิวซีแลนด์ (A)10 เดือน / กรกฎาคมUSD 15,900
นิวซีแลนด์ (B)10 เดือน / กรกฎาคมUSD 16,200
นิวซีแลนด์ (C)10 เดือน / กรกฎาคมUSD 19,900
แคนาดา10 เดือน / กันยายนUSD 21,200

*หมายเหตุ ระยะเวลาประมาณการเท่านั้น
*ค่าโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้, ค่าโครงการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
*นักเรียนจากโรงเรียนที่มีความร่วมมือ (MOU) จะได้รับทุนสมทบเป็นส่วนลดค่าโครงการเพิ่มเติม

Please follow and like us: