คุณสมบัตินักเรียนทุนแลกเปลี่ยน

  • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี ณ วันเดินทาง
  • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 – 5 หรือเทียบเท่า
  • ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุดและต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2 ในทุกรายวิชา (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0 (F), 1 (D), ร, มผ และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
  • สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
  • สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
  • มีความประพฤติที่ดี
  • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน
  • สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนแลกเปลี่ยนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
  • นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ (รับจำนวนจำกัด)
  • นักเรียนที่เลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS (Academic  Module) รวมไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยทุกทักษะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า Band 5.0
Please follow and like us: