คุณสมบัตินักเรียนทุนแลกเปลี่ยน

  • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี ณ วันเดินทางกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 – 5 หรือเทียบเท่า
  • ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุด (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0 (F), 1 (D), ร, มผ และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
  • สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
  • สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
  • มีความประพฤติที่ดี
  • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน
  • สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนแลกเปลี่ยนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
  • นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้และรับจำนวนจำกัด
  • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษต้องมีผลคะแนนรวม IELTS (Academic  Module) ไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยทุกทักษะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า Band 5.0
Please follow and like us: