สนามสอบโรงเรียนในความร่วมมือ (MOU)

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สถานที่สอบ: โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
อาจารย์ผู้ประสานงาน : กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ สุมลวรรณ จันทกาญจน์ อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
สถานที่สอบ: โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
วันสอบ : อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงาน : กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์สุวารี วรรณเวช

โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สถานที่สอบ : โรงเรียนวิเชียรมาตุ
วันสอบ : อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงาน : กรอกใบสมัครสอบได้ที่ ท่านรองผู้อำนวยการอัมพร สงวนศักดิ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สถานที่สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
วันสอบ : อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงาน : กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ถวิกา ไรวงศ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานที่สอบ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (รอบสอบส่วนกลาง)
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
อาจารย์ผู้ประสานงาน : กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่สอบ : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
อาจารย์ผู้ประสานงาน : กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์กุนทินี จำปาเรือง

โรงเรียนตากพิทยาคม
สถานที่สอบ: โรงเรียนตากพิทยาคม
วันสอบ : อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงาน : กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ ชานนท์ คำปิวทา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ถานที่สอบ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
วันสอบ : วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2563
อาจารย์ผู้ประสานงาน : กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ภัททิรา จวบความสุข


ขั้นตอนการสมัครสอบสนามสอบโรงเรียนในความร่วมมือ
(MOU)

  1. ตรวจสอบรายละเอียดการสอบกับคุณครูผู้ประสานงานโครงการ
  2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงาน โดย ดาวน์โหลดใบสมัครสอบพร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาทที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
  3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแก่นักเรียน
  4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 1-2 สัปดาห์
  5. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการและลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่เอ็ดยูดี 

* หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)

โทร:  02-0048828, 0863859444
ไอดีไลน์:  @edudeethailand
อีเมล์:  info@edudee.co.th
เว็บไซต์:  http://www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก:  www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม:  edudee_education
Please follow and like us: