ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 8

สถาบันเอ็ดยูดีได้มีการจัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเมื่อวันศุกร์ที่ 1-3 เมษายน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลกรและสวัสดิกการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ