ขั้นตอนการสมัคร

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ด้วยตนเองและนำมายื่นใบสมัครที่สถาบัน พร้อมส่งสำเนาหน้า Passport ที่ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน
  • นำแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน) ไปชำระค่าลงทะเบียนในวันที่ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่าประเทศที่จะเดินทาง (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ กรณีเดินทางไม่เกิน 4 สัปดาห์) และส่งเอกสารมาทางสถาบันภายในเวลาที่กำหนด
  • ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทางภายในวันที่ทางสถาบันกำหนด