ประโยชน์ของโครงการ

  • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
  • เปิดโลกทัศน์ ฝึกให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิด วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนตน
  • ตระหนักรู้ในตนเอง ต้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่มความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น ฯลฯ
Please follow and like us:
error