ผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR-itp

แบบทดสอบ / แบบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR

ข้อมูลอ้างอิงจาก แนวปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฎิรูปการเรียนการสอบภาษาอังกฤษ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Please follow and like us: