สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการออแพร์

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศฟรี
 • ตั๋วในประเทศอเมริกาฟรี
 • อาหารและห้องนอนส่วนตัว โดยพักอาศัยในบ้านครอบครัวอเมริกัน
 • รายได้ 195.75 เหรียญสหรัฐ ต่อสัปดาห์ (ออแพร์ที่สมัครโปรแกรม Au Pair Pro จะได้รับรายได้ 265.00 เหรียญสหรัฐ TutorCare จะได้รับรายได้ 146.81 เหรียญสหรัฐ)
 • ทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐต่อปี (ออแพร์ที่สมัครโปรแกรม TutorCare จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐต่อปี)
 • ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวจนจบโครงการ
 • ได้รับสิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ
 • อบรมฟรีรวมที่พักและอาหารที่รัฐคอนเนคติคัตเป็นเวลา 4 วัน
 • พักร้อน 2 สัปดาห์
 • สิทธิในการท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็น เวลา 30 วันหลังจากหมดอายุวีซ่าอีกด้วย
 • ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไทยและสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

Please follow and like us: