โครงการอื่น ๆ

ลักษณะของโครงการ

ลักษณะของโครงการ

 • Standard คือ โปรแกรมราคาประหยัดที่จัดให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ 

           ทางสถาบันจะช่วยประสานงานให้กับทางโรงเรียนที่ต้องการจัดโปรแกรมศึกษาและท่องเที่ยว ณ ต่างประเทศในช่วงปิดภาคการศึกษาให้กับนักเรียนของตน ทางสถาบันจะช่วยดำเนินการและประสานงานให้โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร จึงทำให้สามารถจัดโปรแกรมได้ในราคาประหยัด
 • Exclusive Program คือ โปรแกรมที่จัดให้กับบุคคลและนักเรียนผู้สนใจทั่วไป     

           โดยค่าโครงการได้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว เช่น ตั๋วเครื่องบิน เสื้อโครงการ และกระเป๋าเดินทาง Carry on สำหรับนักเรียน ฯลฯ
ประโยชน์ของโครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

 • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
 • เปิดโลกทัศน์ ฝึกให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิด วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนตน
 • ตระหนักรู้ในตนเอง ต้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น ฯลฯ
ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ด้วยตนเองและนำมายื่นใบสมัครที่สถาบัน พร้อมส่งสำเนาหน้า Passport ที่ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน
 • นำแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน) ไปชำระค่าลงทะเบียนในวันที่ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่าประเทศที่จะเดินทาง (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ กรณีเดินทางไม่เกิน 4 สัปดาห์) และส่งเอกสารมาทางสถาบันภายในเวลาที่กำหนด
 • ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทางภายในวันที่ทางสถาบันกำหนด
ใบสมัครเรียนภาษาระยะสั้นออนไลน์

ใบสมัครเรียนภาษาระยะสั้นออนไลน์