เอ็ดยูดีเข้าพบท่าน ผอ.โรงเรียนบดินทร์ ๒

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นายเกษม สมภักดี ได้นัดหมายให้ทางตัวแทนมูลนิธิ PAX นายยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์ เข้าพบเพื่อหารือในการทำความร่วมมือกับมูลนิธิ PAX ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล เรื่องการจัดสรรทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา 2 ในปลายปีนี้

Please follow and like us: