ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ หรือ ติดต่อคุณครูประสานงานประจำโครงการ

2. เลือกรอบสอบที่ต้องการเข้าร่วมสอบ

3. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบออนไลน์ 100 บาท หรือสอบที่ศูนย์สอบ 250 บาท พร้อมส่งหลักฐานการชำระได้ทาง Line: @edudeethailand หรือ Email: [email protected]
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 063-046149-9
ชื่อบัญชี มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซ์เชนจ์
(ระชุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรง Note การโอนเงิน)


4. เจ้าหน้าที่หรือคุณครูผู้ประสานงานประจำโครงการจะแจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน 1 วัน ก่อนถึงวันสอบ

5. การสอบที่ศูนย์สอบ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมนำเครื่องเขียน บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนที่หน้าห้องสอบ

6. ประกาศผลสอบภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันสอบ

7. นักเรียนที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลโครงการตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียน

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมการสอบโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ได้ชำระมาแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี และสถาบันเอ็ดยูดีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่สอบตามความเหมาะสม
2. นักเรียนที่สอบออนไลน์จะต้องสอบข้อสอบที่ศูนย์สอบอีกครั้งเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สถาบัน)