ค่าธรรมเนียมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

การส่งเยาวชนไปศึกษาและพำนักในต่างประเทศ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000-40,000 เหรียญสหรัฐต่อคน (อ้างอิงโดยใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์) แต่เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความอนุเคราะห์บางส่วนเรื่องอาหารและที่พักจากครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจรับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ในครอบครัว รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนและชุมชนของประเทศนั้นๆในฐานะเยาวชนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ นักเรียนจะได้รับการยกเว้นในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด กรณีเดินทางโดยวีซ่าเฉพาะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ถือเป็นทุนในลักษณะของการได้รับการงดเว้นค่าเล่าเรียน (บางส่วนหรือทั้งหมด) หรือการสนับสนุนการศึกษา มอบสิทธิต่างๆประหนึ่ง Domestic Student แต่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าธรรมเรียมโครงการ (Program Fee) ที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมทบเข้าทางองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาที่ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ผู้ปกครองชำระถือเป็นเงินบริจาคสมทบให้ มูลนิธิเอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ (Education Exchange Foundation) การชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินบาท กรณีค่าสมทบบางส่วนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จะยึดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก โดยยึดอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ราคาขาย (ธนบัตร) ที่ USD 1-2 ณ เวลา 8.30 น. ของวันที่ชำระเป็นเกณฑ์ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, ค่าธรรมเนียมโครงการ, กับ Currency surchange จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากกรณีค่าเงินบาทอ่อนค่าเกิน 35 บาท/USD

ประเทศระยะเวลา/ออกเดินทาง สมทบ
สหรัฐอเมริกา (J)10 เดือน / สิงหาคม460,000 บาท
สหรัฐอเมริกา (J)
โรงเรียนที่มี MOU
10 เดือน / สิงหาคม440,000 บาท
สหรัฐอเมริกา (F)10 เดือน/ สิงหาคม780,000 บาท
นิวซีแลนด์ (A)11 เดือน / มกราคม650,000 บาท
นิวซีแลนด์ (B)11 เดือน / มกราคม760,000 บาท
นิวซีแลนด์ (A)12 เดือน / กรกฎาคม670,000 บาท
นิวซีแลนด์ (B)12 เดือน / กรกฎาคม780,000 บาท
แคนาดา10 เดือน / กันยายน690,000 บาท

*หมายเหตุ ระยะเวลาประมาณการเท่านั้น
*ค่าโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้, ค่าโครงการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม