ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

ที่มาของโครงการ

สถาบัน EduDee ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานในการดำเนินการสูงและมีการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดจาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)

เพื่อดำเนินโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Student Exchange Program) ภายใต้กรอบความร่วมมือและนโยบายของ Bureau of Educational and Cultural Affairs ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมในต่างแดนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาฐานะยุวทูตของประเทศไทย

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาการเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรม และผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์, แคนาดาและอังกฤษ เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

ลักษณะของโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยโดยถือว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน อันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาด้านการเรียน ทั้งนี้โครงการเกิดจากความร่วมมือของ องค์กร EduDee ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของสถาบัน EduDeeเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยทั่วประเทศ สมัครเพื่อสอบคัดเลือกโดยจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและเป็นนักเรียนเต็มเวลา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุน ลักษณะของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนหรือทั้งหมด และนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นประเทศนั้นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษาโดยพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษา นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง ได้ฝึกและพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้น โดยเรียนรู้แนวความคิดผ่านมุมมองที่แตกต่าง ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นอาสาสมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีตามที่กฏหมายกำหนดโดยจะได้รับการดูแลและประสานงานจากองค์กรแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางของประเทศปลายทางอีกทางหนึ่ง

 • โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 •  กรณีทุนรัฐบาลต่างประเทศ โดยรัฐบาลของประเทศปลายทางจะให้สิทธิ์ในการรับทุนแลกเปลี่ยนนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอรับทุนประเภทเดียวกันนี้ได้อีกในปีถัดไป 
 • โอกาสศึกษา ณ ต่างประเทศระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 • ดำเนินการภายใต้การกำกับของรัฐบาลประเทศปลายทางและองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาของประเทศปลายทาง
 • เจ้าหน้าที่โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนดำเนินการคัดเลือกจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) โรงเรียน เมือง/รัฐ ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน
 •  ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ และได้ฝึกฝนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง (Academic English & General English) 
 •  ครอบครัวชาวท้องถิ่นหรือครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่สนใจเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
 • เมื่อสิ้นสุดโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถกลับเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยโดยปกติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการของไทย

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

CSIET ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯนั้นช่วยทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีความเข้มแข็งทางจิตใจและเติมเต็มคุณธรรมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู้โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมนักเรียนเพื่อรับความท้าทายนี้ให้ได้

ครูผู้สอนที่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนจะพบว่านักเรียนแลกเปลี่ยนช่วยให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนได้อย่างน่าสนใจ เสริมมุมมองใหม่ๆให้นักเรียนท้องถิ่นได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ในส่วนของนักเรียนแลกเปลี่ยนเองก็จะเติบโตยิ่งขึ้น ได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ นอกเหนือจากสิ่งเดิมๆที่ตนได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้

 • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
 • เปิดโลกทัศน์ ฝึกให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิดวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนตน
 • ตระหนักรู้ในตนเอง ค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

*CSIET Board of Directors, July 2011

คุณสมบัตินักเรียนทุนแลกเปลี่ยน

 • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี ณ วันเดินทาง
 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 – 5 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุดและต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2 ในทุกรายวิชา (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0 (F), 1 (D), ร, มผ และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
 • สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
 • สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
 • มีความประพฤติที่ดี
 • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน
 • สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนแลกเปลี่ยนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 • นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ (รับจำนวนจำกัด)
 • นักเรียนที่เลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS (Academic  Module) รวมไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยทุกทักษะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า Band 5.0

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ หรือ สมัครสอบผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน

2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านเลขบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 410-113402-3 ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี) หรือชำระผ่านอาจารย์หรือคุณครูผู้ประสานงานที่โรงเรียนสำหรับโรงเรียน

3.เอ็ดยูดีจะแจ้งกำหนดการสอบให้นักเรียนทราบทางอีเมล์ที่นักเรียนกรอกในใบสมัครสอบ

4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รวมทั้งนำเครื่องเขียน บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนในวันสอบ

5. ประกาศผลสอบข้อเขียน

6. สอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเท่านั้น)

7. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการพร้อมผู้ปกครอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณีและอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

การส่งเยาวชนไปศึกษาและพำนักในต่างประเทศ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000-40,000 เหรียญสหรัฐต่อคน (อ้างอิงโดยใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์) แต่เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความอนุเคราะห์บางส่วนเรื่องอาหารและที่พักจากครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจรับนักเรียนแลกเปลี่ยนไว้ในครอบครัว รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนและชุมชนของประเทศนั้นๆในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด แต่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าธรรมเนียมโครงการ (Program fee) ที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการต้องสบทบเข้าทางองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาที่ต่างประเทศ การชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินบาท ยึดอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ราคาขาย(ธนบัตร) ที่ USD 1-2 ณ เวลา 8.30 น. ของวันที่ชำระเป็นเกณฑ์

ประเทศระยะเวลา/
ออกเดินทาง
สมทบ
สหรัฐอเมริกา (J)10 เดือน / สิงหาคม USD 13,900
สหรัฐอเมริกา (J)
โรงเรียนที่มี MOU
10 เดือน / สิงหาคมUSD 13,200
สหรัฐอเมริกา (F)10 เดือน/ สิงหาคมUSD 23,400
นิวซีแลนด์ (A)10 เดือน / กรกฎาคมUSD 15,900
นิวซีแลนด์ (B)10 เดือน / กรกฎาคมUSD 16,200
นิวซีแลนด์ (C)10 เดือน / กรกฎาคมUSD 19,900
แคนาดา10 เดือน / กันยายนUSD 21,200

*หมายเหตุ ระยะเวลาประมาณการเท่านั้น
*ค่าโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้, ค่าโครงการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
*นักเรียนจากโรงเรียนที่มีความร่วมมือ (MOU) จะได้รับทุนสมทบเป็นส่วนลดค่าโครงการเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่รวมในค่าโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของนักเรียน เช่น ค่าสัมภาระ ค่าปรับสายการบิน ฯลฯ อย่างไรก็ดีทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการดูแลจัดหาเที่ยวบินและดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดูแลนักเรียนทุกคนในการเดินทาง ผู้ปกครองตระหนักดีว่าราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้ปกครองไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในเวลาที่กำหนด และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการขอวีซ่า เช่น ค่าแปลเอกสารเพื่อใช้ในการประกอบหรือยื่นขอวีซ่า ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงค่าท่องเที่ยวที่จัดโดยองค์กรแลกเปลี่ยนและองค์กรด้านการศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจเลือกเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ ค่าซิมโทรศัพท์มือถือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางไปกลับจากโรงเรียน ค่ากิจกรรมในโรงเรียน ค่าห้องแล็ป ค่าเอกสาร ค่าหนังสือเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียนสอบ ค่าท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไปศึกษา เป็นต้น

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • ค่าธรรมเนียมโครงการเพื่อศึกษา ณ ต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา
 • โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 • การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองก่อนการเดินทาง
 • คู่มือนักเรียนและข้อมูลที่จำเป็นที่ควรทราบสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง
 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแลกเปลี่ยนฯ/มูลนิธิ
 • ดำเนินการด้านวีซ่า ช่วยประสานงานและดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการประสานงานต่างๆ ให้นักเรียน
 • การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงในระหว่างเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศ
 • จัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนที่สนามบินเมื่อถึงต่างประเทศ
 • การประสานงานและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 • ประสานงานการลาพักการศึกษา และให้คำแนะนำเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • ประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและจบโครงการทุนแลกเปลี่ยน
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • Writing Clinic ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักเรียนทุกคน
 • หลักสูตรสอนทำอาหารจากโรงเรียนสอนทำอาหารชั้นนำเพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยขณะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
 • ค่ายเตรียมความพร้อม 3 วัน 2 คืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆเช่น Group Discussion, Role Play, Seminar, และ Games
 • ทีมงานที่จัดค่ายเตรียมความพร้อมประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีประสบการณ์ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจริง และสมาชิกที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)
 • การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • จัดเลี้ยงอาหารกลางวันในวันปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะได้รับเสื้อและกระเป๋าเดินทาง (Carry on) ของโครงการ ก่อนออกเดินทาง
 • จัดประชุมปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนและโอกาสต่างๆ ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านเมื่อเดินทางกลับ ประเทศไทยโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์
 • มีการจัดกิจกรรม Reunion เลี้ยงต้อนรับให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนเมื่อกลับมา
 • มีรุ่นพี่อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

*พิเศษเฉพาะนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดี

การเข้าเรียนในต่างประเทศ

นักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศจะถูกจัดให้เข้าเรียนร่วมห้องกับนักเรียนเจ้าของภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจจะเป็นเกรด/ชั้นใดก็ได้ ซึ่งโดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในประเทศไทย แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนักเรียนจำ.เป็นจะต้องลงเรียนวิชาหลักที่เป็นวิชาพื้นฐานอันได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และพละศึกษา ทั้งนี้การเรียนในเกรด/ชั้นใดระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการกลับเข้าเรียนในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงศึกษาฯ (ตามหลักและแนวปฎิบัติของการเทียบ ชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน) นักเรียนจะได้พัฒนาทั้ง Academic English และ General English

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยอนุญาตให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดระยะเวลาเรียนแต่อย่างไร โดยนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่จบโครงการและเดินทางกลับมายังประเทศไทย สามารถกลับเข้าไปเรียนยังโรงเรียนต้นสังกัดที่ตนเคยศึกษาอยู่ได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น ผลการเรียนที่ได้ศึกษาในต่างประเทศจะได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยได้ โดยได้รับการโอนหน่วยการเรียนตามแผนการเรียนในประเทศ แต่ไม่ต้อง นำหน่วยกิตที่โอนมาคิดระดับผลการเรียนเฉลี่ย โดยทางโรงเรียนในประเทศไทยยังอาจจัดสอบปลายภาคให้กับนักเรียนก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศได้ ผู้ปกครองควรสอบถามหลักเกณฑ์ในการเทียบชั้นเทียบวุฒิตามประกาศฉบับนี้กับโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนอีกครั้ง

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
*หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ก่อนการลงทะเบียน

 • สมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งกำหนดการสอบ
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและสอบวัดทัศนคติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • แจ้งผลสอบแก่ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูล
 • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อ้างอิงจากข้อมูลที่ทางธนาคารกสิกรไทยได้ตีพิมพ์ใน “K-Expert Bulletin” ฉบับที่ 16 เห็นได้ว่าการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ นอกจากค่าเล่าเรียนที่สูงแล้ว ยังมีค่าครองชีพอื่นๆอีก รวมแล้วต่อปีนักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณการที่ปีละ 1,000,000 – 1,500,000 บาททีเดียว

การเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลหรือทุนบางส่วนจากองค์กรแลกเปลี่ยนหรือองค์กรการศึกษา เพื่องดเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดที่ต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยจะทำให้นักเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยยังรับรองการเทียบชั้นเทียบวุฒิการศึกษา ทำให้นักเรียนไม่มีความจำเป็นต้องเรียนซ้ำชั้นเมื่อกลับมายังประเทศไทย อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิ์นี้จะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ใบสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์