ก่อนการลงทะเบียน

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสอบได้ทาง website
  • ชำระค่าสมัครสอบ
  • หลังจากได้รับข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งกำหนดการสอบ
  • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
  • สอบวัดทัศนคติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • แจ้งผลสอบแก่ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
  • จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้ข้อมูล
  • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
Please follow and like us: