ก่อนการลงทะเบียน

  • สมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ
  • เจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งกำหนดการสอบ
  • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและสอบวัดทัศนคติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • แจ้งผลสอบแก่ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
  • ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูล
  • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ