โรงเรียนที่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ (MOU)

กรุงเทพและภาคกลาง
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
โรงเรียนสิริรัตนาธร
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ

ภาคตะวันออกและตะวันตก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนปราจีณราษฎรอำรุง
โรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุร’
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
โรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนปทุมราชวงศ์
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล

ภาคเหนือ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ภ“คใต้
โรงเรียนกัลยาณาศรีธรรมราช
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนสตรีพังงา 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนศรียาภัย