สนามสอบโรงเรียนในความร่วมมือ (MOU)

ศูนย์สอบ : โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ปัญจพร ศักดิกร อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

ศูนย์สอบ : โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
วันสอบ : วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนเบญจราชูทิศราชบุรี
กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์สุวารี วรรณเวช อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

ศูนย์สอบ : โรงเรียนวิเชียรมาตุ
จังหวัด : ตรัง
วันสอบ : วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ
กรอกใบสมัครสอบได้ที่ ท่านรองผู้อำนวยการอัมพร สงวนศักดิ์ อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

ศูนย์สอบ : โรงเรียนสตรีวิทยา
จังหวัด : กรุงเทพ
วันสอบ : วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา
กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ธนัชพร ปานรัตน์ อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

ศูนย์สอบ : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
วันสอบ : วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ถวิกา ไรวงศ์ อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน


ขั้นตอนการสมัครสอบสนามสอบโรงเรียนในความร่วมมือ
(MOU)

  1. ตรวจสอบรายละเอียดการสอบกับคุณครูผู้ประสานงานโครงการ
  2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงาน โดย ดาวน์โหลดใบสมัครสอบพร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาทที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
  3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแก่นักเรียน
  4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 1-2 สัปดาห์
  5. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการและลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่เอ็ดยูดี 

* หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)

โทร:  02-0048828, 0863859444
ไอดีไลน์:  @edudeethailand
อีเมล์:  [email protected]
เว็บไซต์:  http://www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก:  www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม:  edudee_education
Please follow and like us: