สมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนปีการศึกษา 2022-2023

กำหนดการรอบสอบเดือนกรกฎาคม (ศูนย์สอบส่วนกลาง – กรุงเทพ)
รอบ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25
รอบ วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25
รอบ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25
รอบ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25

กำหนดการ ณ วันสอบ
ลงทะเบียนสอบ 7.45 น.
ดำเนินการสอบ 8.00 – 9.30 น.
ประกาศผลสอบ 9.30 น.
ลงทะเบียนและสอบสัมภาษณ์ 9.30 น. เป็นต้นไป

กฎระเบียบในการสอบ

  1. นักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ณ จุดลงทะเบียน 
  2. นักเรียนที่เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B ยางลบและเครื่องเขียนที่จำเป็นมาในวันสอบ 
  3. นักเรียนต้องนำบัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชน เพื่อใช้แสดงตนในวันสอบ 
  4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
  5. หากนักเรียนมาสายเกิน 15 นาทีจากเวลาสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง
  6. นักเรียนทุกคนจะต้องสวมหนัากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในการสอบ

*หมายเหตุ  
1. นักเรียนที่สอบผ่านทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ ทางเจ้าหน้าที่จะเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตามวันและเวลาที่ทางสถาบันกำหนด
2. นักเรียนทุกคนที่สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์คะแนนที่สถาบันกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตร
2. ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด เจ้าหน้าที่แนะนำให้นักเรียนเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ (BTS ทองหล่อ)

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์
2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท โดย Mobile banking หรือ Internet banking
เลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 410-113402-3 ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท
(นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี)
3. สามารถสมัครสอบพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน โดยติดต่อขอรับใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบได้ที่อาจารย์โดยตรง

**หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี และสถาบันของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่สอบตามความเหมาะสม