TEST CENTER (BANGKOK)

ศูนย์สอบ : โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : ศูนย์สอบกลาง
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ได้ที่ คุณครูประภัสสร ผะแดนนอก นักเรียนจะสอบที่ศูนย์สอบกลาง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศูนย์สอบ : โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรอกใบสมัครสอบได้ที่ คุณครูเบญจมาศ  นักเรียนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ เพราะทางโรงเรียนมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันเอ็ดยูดี อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

ศูนย์สอบ : โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรอกใบสมัครสอบได้ที่ คุณครูเจนจิรา ศรีทองอุ่น ห้องพักครู 626 นักเรียนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบเพราะทางโรงเรียนมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันเอ็ดยูดี อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

ศูนย์สอบ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กรอกใบสมัครสอบได้ที่โรงเรียน คุณครูมิ่งขวัญ นักเรียนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบเพราะทางโรงเรียนมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับสถาบันเอ็ดยูดี อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้ง กำหนดการสอบแก่นักเรียน

ศูนย์สอบ : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรอกใบสมัครสอบได้ที่ คุณครูวรพีทัศน์ ดวงแก้ว ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบเพราะทางโรงเรียนมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันเอ็ดยูดี อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

ศูนย์สอบ : โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ปัญจพร ศักดิกร  นักเรียนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบเพราะทางโรงเรียนมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันเอ็ดยูดี รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

ขั้นตอนการสมัครสอบศูนย์สอบโรงเรียนต่างๆ

  1. ตรวจสอบศูนย์สอบภูมิภาค
  2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบต่างๆ โดย ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
  3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแก่นักเรียน
  4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
  5. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการและลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่เอ็ดยูดี 

* หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)

โทร :   02-0048828, 086-3859444
ไอดีไลน์ :   @edudeethailand
อีเมล์ :   [email protected]
เว็บไซต์ :   http://www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก :   www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม :   edudee_education