YEAR PROGRAM

ที่มาของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานในการดำเนินการสูงและมีการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดจาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) เพื่อดำเนินโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Student Exchange Program) ภายใต้กรอบความร่วมมือและนโยบายของ Bureau of Educational and Cultural Affairs ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมในต่างแดนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาฐานะยุวทูตของประเทศไทย นักเรียนจะได้ฝึกฝน ทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาการเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับ สังคม วัฒนธรรม และผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์, แคนาดา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์, และญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

ลักษณะของโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยโดยถือว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน อันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาด้านการเรียน ทั้งนี้โครงการเกิดจากความร่วมมือของ องค์กร EduDee ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรด้านการศึกษาในต่าง ประเทศ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่าน การใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของสถาบัน EduDeeเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยทั่วประเทศสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกโดยจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและเป็นนักเรียนเต็มเวลา นักเรียนที่ผ่านการ คัดเลือกและเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุน ลักษณะของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนหรือทั้งหมด และนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นประเทศนั้นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษาโดยพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวท้องถิ่นซึ่ง เป็นเจ้าของภาษา นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง ได้ฝึกและพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้น โดยเรียนรู้แนวความคิดผ่านมุมมองที่แตกต่าง ร่วมกับครอบครัว อุปถัมภ์ที่เป็นอาสาสมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีตามที่กฏหมายกำหนดโดยจะได้รับการดูแลและประสานงาน จากองค์กรแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางของประเทศปลายทางอีกทางหนึ่ง

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง ได้ฝึกและพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้น โดยเรียนรู้แนวความคิดผ่านมุมมองที่แตกต่าง ร่วมกับครอบครัว อุปถัมภ์ที่เป็นอาสาสมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีตามที่กฏหมายกำหนดโดยจะได้รับการดูแลและประสานงาน จากองค์กรแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางของประเทศปลายทางอีกทางหนึ่ง

 • โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 •  กรณีทุนรัฐบาลต่างประเทศ โดยรัฐบาลของประเทศปลายทางจะให้สิทธิ์ในการรับทุนแลกเปลี่ยนนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอรับทุนประเภทเดียวกันนี้ได้อีกในปีถัดไป 
 • โอกาสศึกษา ณ ต่างประเทศระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 • ดำเนินการภายใต้การกำกับของรัฐบาลประเทศปลายทางและองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาของประเทศปลายทาง
 • เจ้าหน้าที่โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนดำเนินการคัดเลือกจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) โรงเรียน เมือง/รัฐ ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน
 •  ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ และได้ฝึกฝนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง (Academic English & General English) 
 •  ครอบครัวชาวท้องถิ่นหรือครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่สนใจเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
 • เมื่อสิ้นสุดโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถกลับเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยโดยปกติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการของไทย

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ

CSIET ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯนั้นช่วยทำให้นักเรียนในได้เรียนรู้ในเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีความเข้มแข็งทางจิตใจและเติมเต็มคุณธรรมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู้โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมนักเรียนเพื่อรับความท้าทายนี้ให้ได้

ครูผู้สอนที่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนจะพบว่านักเรียนแลกเปลี่ยนช่วยให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนได้อย่างน่าสนใจ เสริมมุมมองใหม่ๆให้นักเรียนท้องถิ่นได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ในส่วนของนักเรียนแลกเปลี่ยนเองก็จะเติบโตยิ่งขึ้น ได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ นอกเหนือจากสิ่งเดิมๆที่ตนได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้

 • สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
 • เปิดโลกทัศน์ ฝึกให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิด วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนตน
 • ตระหนักรู้ในตนเอง ค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

*CSIET Board of Directors, July 2011

คุณสมบัติของนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน

 • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี ณ วันเดินทางกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 – 5 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุด (นักเรียนที่มีผลการเรียนติดเกรด 0 (F), 1 (D), ร, มผ และ มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
 • สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
 • สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
 • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆมาก่อน
 • สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนแลกเปลี่ยนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 • นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้และรับจำนวนจำกัด
 • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษต้องมีผลคะแนนรวม IELTS (Academic  Module) ไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยทุกทักษะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า Band 5.0

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ หรือ สมัครสอบผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน

2. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    – เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบจากเว็บไซต์และนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขา ภายในวันและเวลาที่ทางสถาบันกำหนด
      หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งรายชื่อผู้สมัครสอบกลับมายังสถาบันโดยตรง
    – โมบายแบงค์กิ้ง
      ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนผ่านบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี
      ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท

เลขบัญชี 005-7-06805-8 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย
      (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี)
    – อาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน

3. สถาบันเอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบให้นักเรียนทราบ โดยส่งข้อมูลไปยังอีเมลที่นักเรียนกรอกข้อมูลในการสมัครสอบ

4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รวมทั้งนำเครื่องเขียนและบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาเพื่อแสดงตนในวันสอบ

5. ประกาศผลสอบข้อเขียน

6. สอบสัมภาษณ์

7. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการพร้อมผู้ปกครอง

*หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ค่าธรรมเนียมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

การส่งเยาวชนไปศึกษาและพำนักในต่างประเทศ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000-40,000 เหรียญสหรัฐต่อคน (อ้างอิงโดยใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์) แต่เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความอนุเคราะห์บางส่วนเรื่องอาหารและที่พักจากครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจรับนักเรียนแลกเปลี่ยนไว้ในครอบครัว รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนและชุมชนของประเทศนั้นๆ ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด แต่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าธรรมเนียมโครงการ (Program fee) ที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการต้องสบทบเข้าทางองค์กรแลกเปลี่ยน/องค์กรการศึกษาที่ต่างประเทศการชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นเงินบาท ยึดอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ราคาขาย(ธนบัตร) ที่ USD 1-2 ณ เวลา 8.30 น. ของวันที่ชำระเป็นเกณฑ์

ประเทศระยะเวลา/ออกเดินทางสมทบ
USA (J)10 เดือน / AugustUSD 13,400
USA (F)10 เดือน / AugustUSD 22,900
NZ (A)12 เดือน / JulyUSD 15,400
NZ (B)12 เดือน / JulyUSD 16,000
Canada10 เดือน / AugustUSD 19,400
Ireland10 เดือน / AugustUSD 21,900
UK10 เดือน / Augustสอบถามเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่
Japan10 เดือน / May สอบถามเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่


*หมายเหตุ

*ค่าโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้, ค่าโครงการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่รวมในค่าโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของนักเรียน เช่น ค่าสัมภาระ ค่าปรับสายการบิน ฯลฯ อย่างไรก็ดีทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการดูแลจัดหาเที่ยวบินและดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดูแลนักเรียนทุกคนในการเดินทาง ผู้ปกครองตระหนักดีว่าราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้ปกครองไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในเวลาที่กำหนด และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
  ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการขอวีซ่า เช่น ค่าแปลเอกสารเพื่อใช้ในการประกอบหรือยื่นขอวีซ่า ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงค่าท่องเที่ยวที่จัดโดยองค์กรแลกเปลี่ยนและองค์กรด้านการศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจเลือกเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ ค่าซิมโทรศัพท์มือถือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางไปกลับจากโรงเรียน ค่ากิจกรรมในโรงเรียน ค่าห้องแล็ป ค่าเอกสาร ค่าหนังสือเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าลงทะเบียน สอบ ค่าท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไปศึกษา เป็นต้น

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • ค่าธรรมเนียมโครงการเพื่อเรียน 1 ปีการศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศปลายทาง
 • โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 • การปฐมนิเทศนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนและผู้ปกครองก่อนการเดินทาง
 • คู่มือนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่จำเป็นที่ควรทราบสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนก่อนออกเดินทาง
 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแลกเปลี่ยนฯ
 • ดำเนินการด้านวีซ่า การจองตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการประสานงานต่างๆ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
 • การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงในระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
 • จัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนที่สนามบินเมื่อถึงต่างประเทศ
 • การประสานงานและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 • ประสานงานการลาพักการศึกษาและให้คำแนะนำเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • ประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและจบโครงการทุนแลกเปลี่ยน
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Writing Skill โดยอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • หลักสูตรสอนทำอาหารจากโรงเรียนสอนทำอาหารชั้นนำเพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยขณะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
 • ค่ายเตรียมความพร้อม 3 วัน 2 คืน ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนของเราทุกคนจะได้รับความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆเช่น Group Discussion, Role Play, Seminar, Games
  ทีมงานที่จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประกอบไปด้วยสมาชิกที่มี ประสบการณ์ ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจริง และสมาชิกที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)
  การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางให้นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนและผู้ปกครองพร้อม เลี้ยงอาหาร กลางวัน ในวันประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
  นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะได้รับเสื้อของโครงการ และกระเป๋าเดินทาง (Carry on) ก่อนออกเดินทาง
 • จัดประชุมปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อทุนและโอกาสต่างๆให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านเมื่อเดินทางกลับ ประเทศไทยโดยทีมงานและปรึกษาด้านการศึกษาอิสระ (IECA)
 • มีการจัดกิจกรรม Reunion เลี้ยงต้อนรับให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนเมื่อกลับมา
 • มีรุ่นพี่อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

*พิเศษเฉพาะนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดี

การเข้าเรียนในต่างประเทศ

นักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศจะถูกจัดให้เข้าเรียนร่วมห้องกับนักเรียนเจ้าของภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจจะเป็นเกรด/ชั้นใดก็ได้ ซึ่งโดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในประเทศไทย แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนักเรียนจำ.เป็นจะต้องลงเรียนวิชาหลักที่เป็นวิชาพื้นฐานอันได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และพละศึกษา ทั้งนี้การเรียนในเกรด/ชั้นใดระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการกลับเข้าเรียนในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงศึกษาฯ (ตามหลักและแนวปฎิบัติของการเทียบ ชั้นการศึกษาสำ.หรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน) นักเรียนจะได้พัฒนาทั้ง Academic English และ General English

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยอนุญาตให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือว่า เป็นการขาดระยะเวลาเรียนแต่อย่างไร โดยนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่จบโครงการและเดินทางกลับมายังประเทศไทย สามารถกลับเข้าไปเรียนยังโรงเรียนต้นสังกัดที่ตนเคยศึกษาอยู่ได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น ผลการเรียนที่ได้ศึกษาในต่างประเทศจะได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยได้ โดยได้รับการโอนหน่วยการเรียนตามแผนการเรียนในประเทศ แต่ไม่ต้อง นำหน่วยกิตที่โอนมาคิดระดับผลการเรียนเฉลี่ย โดยทางโรงเรียนในประเทศไทยยังอาจจัดสอบปลายภาคให้กับนักเรียนก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศได้ ผู้ปกครองควรสอบถามหลักเกณฑ์ในการเทียบชั้นเทียบวุฒิตามประกาศฉบับนี้กับโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนอีกครั้ง

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
*หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ก่อนการลงทะเบียน

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสอบได้ทาง website
 • ชำระค่าสมัครสอบ
 • หลังจากได้รับข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งกำหนดการสอบ
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
 • สอบวัดทัศนคติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • แจ้งผลสอบแก่ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 • จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้ข้อมูล
 • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อ้างอิงจากข้อมูลที่ทางธนาคารกสิกรไทยได้ตีพิมพ์ใน “K-Expert Bulletin” ฉบับที่ 16 เห็นได้ว่าการศึกษาต่อที่ต่างประเทศนอกจากค่าเล่าเรียนที่สูงแล้วยังมีค่าครองชีพอื่นๆอีก รวมแล้วต่อปีนักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณการที่ปีละ 1,000,000 – 1,500,000 บาททีเดียว การเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลหรือทุนบางส่วนจากองค์กรแลกเปลี่ยนหรือองค์กรการศึกษา เพื่องดเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดที่ต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยจะทำให้นักเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยยังรับรอง การเทียบชั้นเทียบวุฒิการศึกษา ทำให้นักเรียนไม่มีความจำเป็นต้องเรียนซ้ำชั้นเมื่อกลับมายังประเทศไทย อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิ์นี้จะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ใบสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์

ใบสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์

ข้อมูลประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอาณาเขตพื้นที่กว้างขวาง มีสภาพภูมิประเทศวัฒนธรรม ชนพื้นเมือง ความนิยมแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่าง มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ด้วยความ หลากหลายนี้เองทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆทั่วโลกต้องการไปสัมผัสและใช้ชีวิตประสบการณ์ที่น่าค้นหาแห่งความเป็นอเมริกันชน
ประเทศอเมริกันเป็นชาติที่มีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ โอกาสที่เปิดกว้าง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาอันดี ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับรู้ ค้นหาตัวตน และเปิดประสบการณ์ ตัวเองอย่างมั่นใจ สัมผัสวิถีการใช้ชีวิตที่แท้จริงของคนอเมริกันด้วยการอาศัย กลมกลืนและใช้ชีวิตร่วมไปกับพวกเขา เปิดโลกทัศน์และคิดไปอย่างอเมริกันชน โอกาสที่มิใช่คนทุกคนจะได้สัมผัส

ประเทศนิวซีแลนด์

หนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีภูมิทัศน์สวยงามที่สุด คุณจะได้สนุกกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบันจี้จัมพ์ ล่องแก่ง ชีวิตที่เต็ม ไปด้วยการผจญภัยในดินแดนแห่งเมฆขาวยาวสุดสายตาแห่งนี้ สนุกกับการต้อนรับของชาวกีวี ชาวนิวซีแลนด์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชาวกีวี มีอัธยาศัยดีและรักการผจญภัย พวกเขาชอบเล่นกีฬากลางแจ้ง ถ้าโชคดี คุณอาจได้ไปดูทีม ‘All Blacks’ แข่งที่สนามรักบี้ก็เป็นได้ คุณอาจจะได้พักอาศัยอยู่ใกล้เมืองหลวง เช่น เวลลิงตัน หรือได้ไปอยู่แถบ Southern Alps เมืองที่มีวิวสวยงามอย่างไครสท์เชิร์ชหรืออ็อคแลนด์ เมือง แห่งการแล่นเรือใบ

ประเทศแคนาดา


แนวตึกสูงระฟ้า เมืองประวัติศาสตร์ ทะเลสาบนับล้านแห่ง ที่สุดของธรรมชาติที่ชวนหลงใหล และอื่นๆ อีกมากมาย แคนาดา…มากกว่าที่คุณคิด!

วิถีชีวิตดีๆ แบบแคนาเดียน แคนาดามีทั้งเมืองใหญ่ มีศิลปะ กีฬา แฟชั่น ขณะเดียวกันก็มีธรรมชาติและป่าไม้ที่สมบูรณ์ ครอบครัวอุปถัมภ์และเพื่อนชาวแคนาดาจะช่วยให้คุณรู้สึกคุ้นเคย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านของคุณเอง คุณอาจได้ลองเล่นไอซ์ฮอกกี้ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติ หรือมีส่วนร่วมในเทศกาลเฉลิมฉลองในท้องถิ่น เช่น เทศกาลน้ำเชื่อมเมเปิ้ล (Maple Syrup Festival) การประกวดแข่งขันของช่างไม้ อาจได้ไปเยือนโตรอนโตและแวนคูเวอร์ หรือลองเล่นสกีที่สกรีสอร์ทีชื่อดัง อย่าง Whistler แคนาดามีหลายสิ่งให้คุณเลือกลอง

ประเทศอังกฤษ

ทัศนียภาพอันงดงาม ทั้งยังโดดเด่นไปด้วยแฟชั่น ดนตรี และฟุตบอล อีกทั้งระบบ การศึกษาที่มีมายาวนานทำให้ประเทศอังกฤษได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในโลก เรียนอังกฤษ “แบบอังกฤษ” ชาวอังกฤษขึ้นชื่อว่ามีความสุภาพและมีอารมณ์ขัน อย่าแปลกใจที่จะมีคนแปลกหน้าทักคุณตามท้องถนนด้วยความสนิทสนมเพราะถือ เป็นเรื่องปกติในประเทศอังกฤษ ทั้งยังได้ฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษแบบต้นฉบับที่มีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ ปีแห่งกิจกรรม กีฬาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของชาวอังกฤษและไม่ ต้องสงสัยเลยว่าฟุตบอลคือกีฬาประจำชาติสุดฮิต

ประเทศไอร์แลนด์

ไอร์แลนด์เป็นชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ประเทศหนึ่งของยุโรปนักเรียนจะมีโอกาส ได้ซึมซับกับจิตใจแห่งความเป็นไอริช เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปกับผู้คนท้องถิ่นหลากหลายแง่มุม ทั้งด้านวัฒนธรรมแห่งเกลิค ดนตรีแบบไอริช สัมผัสและสนุกกับความเจริญของเมือง รวมทั้งเพลิดเพลินกับ ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของคนท้องถิ่น ชีวิตในเขตเมืองของไอร์แลนด์ เขตเมืองของประเทศไอร์แลนด์แต่ละแห่งจะมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองดูบลิน (Dublin) ซึ่งมีร้านอาหารร้านค้าและแหล่งแฟชั่นที่หลากหลายมากแนวหลายสไตล์ หรือที่เมืองกาวเวย์ (Galway) ที่มีงานเทศกาลพื้นถิ่นและอาหารหลากรสให้เลือกชิม เมืองใหญ่ๆของไอร์แลนด์มีชีวิตชีวาและมีความเป็นสากล รวมทั้งยังคงความเป็นกันเองมีน้ำจิตน้ำใจของคนท้องถิ่นอันเป็น เอกลักษณ์ซึ่งต่างจากเมืองใหญ่แห่งอื่นๆในโลก

ประเทศญี่ปุ่น

เทคโนโลยีล้ำสมัย วัฒนธรรมสมัยนิยม แฟชั่นที่กล้าเป็นตัวของตัวเอง การ์ตูนมังก้า และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ฝังรากลึก เหล่านี้เองที่ทำให้ญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์โดดเด่นเกินหน้าใคร การผสมผสานที่ลงตัวของสังคมยุคเก่ากับโลกยุคใหม่ ประเทศญี่ปุ่นเป็นบทสรุปที่ลงตัวของการผสมผสานระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรมและความล้ำยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่าพลาดที่จะได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ยังอยู่ในความทรงจำ รวมถึงการเข้าร่วมชมพิธีชงชา นอกจากนั้นยังต้องลองนั่งรถไฟหัวกระสุน ที่วิ่งเร็วติดอันดับโลก และที่พลาดไม่ได้คือการไปช๊อปปิ้งสินค้าล้ำสมัย และของกระจุกกระจิกในย่านช๊อปปิ้งของเมืองโตเกียว ไม่เพียงแต่คุณจะได้รับความสนุกเท่านั้น หนึ่งปีการศึกษาในญี่ปุ่นจะมีประโยชน์แก่อนาคตของคุณทั้งด้านการศึกษา และหน้าที่การงานอย่างไม่น่าเชื่อ

ข้อมูลระบบการศึกษา

ประเทศสหรัฐอเมริกา

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จะแบ่งออกเป็น 4 ปี ตามลำดับดังนี้ Freshman (เกรด 9), Sophomore (เกรด 10), Junior (เกรด 11), Senior (เกรด 12)

ระดับชั้นที่เข้าเรียน
นักเรียนจะเข้าเรียนเกรด 10, 11 หรือ 12 (สำหรับเกรด 12 จะพิจารณาตามความเหมาะสม)

บรรยากาศในโรงเรียน
นักเรียนจะเรียกคุณครูชาวอเมริกันด้วย คำนำหน้า เช่น Mr. Ms. หรือ Mrs. และคุณครูพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนใจที่จะทำ˝ˇความรู้จักกับนักเรียน

ภาคเรียน
โรงเรียนส่วนใหญ่จะมี 2 ภาคเรียน ยกเว้นโรงเรียนบาง แห่งอาจจะมี 3 ภาคเรียน

ชั่วโมงเรียน
โดยปกตินักเรียนจะเข้าเรียนตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเรียน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วิชาเรียน
นักเรียนจะเรียน 5 – 7 วิชาแต่ละภาคเรียน มีตั้งแต่วิชา พื้นฐาน เช่น ภาคอังกฤษ ประวัติศาสตร์อเมริกัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา ไปจนถึงวิชาเลือก เช่น จิตวิทยา การละคร ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ นักเรียนสามารถขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดตารางเรียน

ประเทศนิวซีแลนด์

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จะแบ่งออกเป็น 5 ปี ตามระบบการศึกษา คือ Year 9 – 13

ระดับชั้นที่เข้าเรียน
นักเรียนจะเข้าเรียน Year 11 – Year 13

บรรยากาศในโรงเรียน
นักเรียนจะเรียกครูด้วยคำขึ้นต้นว่า Mr. Ms. หรือ Mrs. และตามด้วยนามสกุล โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มีกฎให้นักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียน

ภาคเรียน
โรงเรียนจะแบ่งภาคการเรียนออกเป็น 4 ภาคเรียน เริ่ม เดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

ชั่วโมงเรียน
โรงเรียนโดยทั่วไปจะเข้าเรียนตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 15.00 น.

วิชาเรียน
วิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาเลือกส่วนใหญ่จะมีวิชา ดังนี้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ การถ่ายภาพ ดนตรี ภาษา ธุรกิจ และ กิจกรรมหรือชมรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมหลังเลิกเรียน เช่น การละคร โต้วาที ดนตรี และกีฬาประเภทต่างๆ

ประเทศแคนาดา

มัธยมศึกษาตอนปลาย
สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 17 ปี แบ่งเป็น Junior High (เกรด 7 – 8) และ Senior High (เกรด 9 – 12)

ระดับชั้นที่เข้าเรียน
นักเรียนจะเข้าเรียนเกรด 10, 11 หรือ 12 (สำหรับเกรด 12 จะพิจารณาตามความเหมาะสม)

บรรยากาศในโรงเรียน
แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษา ดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศษก็ได้ ขนาดของโรงเรียนจะแตกต่างกันไป โดยมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ประมาณ 100 ไปจนถึง 1,000 คน

ภาคเรียน
นักเรียนจะเรียนเต็มปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน – มิถุนายน

ชั่วโมงเรียน
ตารางการเรียนการสอนจะมีอย่างน้อย 25 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

วิชาเรียน
วิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา จริยศาสตร์ และมีวิชาเลือกดังนี้ ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ ดนตรี การ เป็นผู้นำการแสดง มัลติมีเดีย และเต้นรำ

ประเทศอังกฤษ

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระบบการเรียนเป็นแบบ 13 ปี แต่ในช่วง 2 ปีสุดท้าย (อายุระหว่าง 16 – 18 ปี) นักเรียนจะเรียนในหลักสูตร A-Level ระบบ Sixth For

ระดับชั้นนที่เข้าเรียน
นักเรียนจะเข้าเรียน Year 12 ระดับ Foundation Year หรือ AS (ปีแรกของการเรียนหลักสูตร A-Level) และมีการสอบอย่างเป็นทางการ โดยส่วนใหญ่จะเข้าเรียนโรงเรียนรัฐ นักเรียนบางคนอาจจะได้เรียนในวิทยาลัย และนักเรียนที่ไปสก๊อตแลนด์จะเข้าเรียนในระดับ “Lowers and Highers” A-Level

บรรยากาศในโรงเรียน
โดยทั่วไปคุณครูชาวอังกฤษจะให้ความเป็น กันเองกับนักเรียน นักเรียนจะเรียกคุณครูว่า Sir หรือ Miss

ภาคเรียน
ภาคเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน ซึ่งเริ่มเดือน กันยายน มกราคม และหลังวันอีสเตอร์ (เมษายน) นักเรียนจะเรียน ถึงกลางเดือนมิถุนายน

ชั่วโมงเรียน
โดยทั่วไปนักเรียนจะเข้าเรียนตั้งแต่ 8.45 น. ถึง 15.30 น. ผสมระหว่างชั่วโมงเรียนและการเรียนอิสระที่ห้องสมุด ห้องแล็ป หรือห้องรวม

วิชาเรียน
นักเรียนสามารถเลือกเรียน 3 – 5 วิชา ขึ้นอยู่กับความ สามารถของนักเรียน

ประเทศไอร์แลนด์

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มีดังนี้ ปี 4 หรือ Transition Year นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับวิชาพื้นฐาน ปี 5 – 6 หรือ Leaving Certificate ซึ่งจะได้รับวุฒิบัตรมัธยมปลาย

ระดับชั้นที่เข้าเรียน
นักเรียนจะเข้าเรียนในปี Transition Year หรือ ปีที่ 5

บรรยากาศในโรงเรียน
โรงเรียนส่วนมากล้วนเป็นโรงเรียนสังกัด นิกายคาธอลิค ซึ่งนักเรียนอาจได้ร่วมพิธีมิสซาและครูใหญ่อาจเป็นแม่ชีหรือบาทหลวง มีทั้งโรงเรียนหญิง โรงเรียนชายและโรงเรียนสหศึกษา

ภาคเรียน
1 ปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน โดยจะเริ่ม เปิดภาคเรียนเดือนกันยายน มกราคม และหลังวันหยุดเทศกาลอีส เตอร์ (เมษายน)

ชั่วโมงเรียน
โดยทั่วไปนักเรียนจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 15.00 น.

วิชาเรียน
โดยทั่วไปนักเรียนจะเรียนวิชาพื้นฐานดังนี้ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไอริช วรรณกรรมไอริช TOEIC/TOEFL Preparation (Grammar & Vocabulary)

ประเทศญี่ปุ่น

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมปลายจะเรียน 3 ปี

ระดับชั้นที่เข้าเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าเรียนในเกรด 11 เพราะในเกรด 12 นั้นจะเต็มไปด้วยการสอบ

บรรยากาศในโรงเรียน
โรงเรียนจะค่อนข้างเข้มงวดเมื่อเปรียบ เทียบกับประเทศอื่นๆ นักเรียนจะให้ความสำคัญกับการเรียนค่อน ข้างมาก ในโรงเรียนจะมีชมรมต่างๆให้เลือกมากมาย

ภาคเรียน
แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนช่วง เดือนเมษายนและตุลาคม

ชั่วโมงเรียน
นักเรียนจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 15.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่อาจจะมีโรงเรียนบางแห่งที่นักเรียนจะต้อง มาเรียนวันเสาร์ครึ่งวัน

วิชาเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่จะต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆได้แก่ พลศึกษา ดนตรี และศิลปะ การเรียน การสอน ในทุกวิชาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องมีความสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างสูง